เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

 

ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุอยู่ที่  https://terms.readyplanet.com/general-terms-and-conditions และข้อตกลงเพิ่มเติมว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/data-processing-agreement  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อไปนี้

 

1. เกี่ยวกับบริการ

1.1 บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ได้แก่ บริการ VelaEasy3, VelaClassic, และ PageBig เป็นบริการแบบเช่าใช้แบบรายปี (software as a service) ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้

 

1.2 บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นบริการที่บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบ และพัฒนาระบบ และโปรแกรมให้ผู้ใช้บริการใช้งานร่วมกัน หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปยังระบบผ่านทาง https://rmp.readyplanet.com/login เพื่อเข้าใช้งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหา ผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิใดๆ ตามกฎหมายใน template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง พัฒนาต่อ และ/หรือ นำไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

 

1.4 เนื่องจาก template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับการ สร้างสรรค์ และพัฒนา อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงข้อความ “powered by Readyplanet“ บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์สำเร็จรูป หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการในเรื่องนี้เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์สำเร็จรูปของตน ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว

 

1.5 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้บริการ อัพโหลดไฟล์โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ HTML ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บไซต์ต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์สำเร็จรูป การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บไซต์สำเร็จรูปของผู้ใช้บริการนั้น จะดำเนินการได้โดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์ ในการส่งรูปและข้อความขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปตามตำแหน่งที่ต้องการ ตามวิธีการใช้งานของระบบการจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปเท่านั้น

 

1.6 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมในการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือจัดทำเว็บไซต์แบบปรับแต่งเป็นพิเศษ (tailor made) ให้แก่ผู้ใช้บริการท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากการจัดทำเว็บไซต์ในลักษณะเป็นการเฉพาะนี้ จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นหลัก หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น หรือ คำแนะนำใดๆ ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

 

1.7 ในกรณีที่บริษัทฯ จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทฯ จะพัฒนาโปรแกรมอยู่ในระบบมาตรฐานของบริษัทฯ โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมที่ได้จัดทำและพัฒนาขึ้นมานั้น มาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ด้วย และโปรแกรมที่ได้จัดทำและพัฒนาดังกล่าวให้ถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการยุติการใช้บริการกับบริษัทฯ แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้งานในที่อื่นได้อีกต่อไป

 

1.8 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และค่าใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นรายปี (รวมถึง ค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

 

1.9 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ https://www.readyplanet.com และผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคตของฟังก์ชั่นต่างๆภายในระบบ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องของการเพิ่มลดฟังก์ชั่น การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่น ๆ

 

1.10 ผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ https://terms.readyplanet.com/privacy-policy

 

 

2. โดเมนเนม

2.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าโดเมนเนม หรือ เว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วจึงทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์สำเร็จรูปเดิม โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเท่านั้น

 

2.2 ผู้ใช้บริการรับทราบ เข้าใจ ตกลง และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศทุกรายที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และ ทำการศึกษา รายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมดังกล่าวได้ที่ http://www.enom.com/terms

 

 

3. การต่ออายุและการยกเลิกบริการ

3.1 บริษัทฯ จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพ็กเกจที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมล และแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โดยที่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุของแพ็กเกจ สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนแพ็กเกจที่ใช้อยู่จะหมดอายุ

 

3.2 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาอายุของแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ณ วันครบกำหนดอายุของแพ็กเกจ จะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการให้บริการ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบัญชีของผู้ใช้บริการออกจากระบบภายใน 1 เดือน หลังจากวันครบกำหนดอายุแพ็กเกจของผู้ใช้บริการ

 

3.3 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าของบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ได้อีก และบริษัทฯ จะลบข้อมูลทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เองต่อได้

 

3.4 สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป แพ็กเกจ Free หากไม่มีการเข้าใช้งานระบบหลังบ้านเป็นระยะเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการและนำบัญชีของผู้ใช้บริการออกจากระบบ

 

 

4. เกี่ยวกับระบบ

4.1 บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 

4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเอง เพื่อให้หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย

 

4.3 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการสำรองข้อมูล (backup) ของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง บริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลที่สำรองเก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการสำรองข้อมูลสมบูรณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

 

 

5. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

5.1 ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ยอมรับและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขของการให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ทั้งหมดนี้แล้ว

 

5.2 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

 

5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการและ/หรือการเข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของเว็บไซต์สำเร็จรูป ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป แก่ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ