เงื่อนไขการใช้บริการ VelaConnect

 

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ เงื่อนไขการใช้บริการรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้1. รูปแบบการให้บริการ

1.1 บริการ VelaConnect เป็นบริการจดหมายข่าว (Newsletter) ที่บริษัทได้ทำการพัฒนาโปรแกรมให้สมาชิกสามารถส่งจดหมายข่าวไปยังลูกค้าหรือผู้ที่สนใจรับข่าวสาร ซึ่งสมาชิกสามารถใส่เนื้อหา รูปภาพ และ จัดรูปแบบ ผ่านระบบ VelaConnect ได้ด้วยตนเอง

1.2 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมให้แก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากการจัดทำโปรแกรมในลักษณะเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก หากสมาชิกมีความคิดเห็น หรือ คำแนะนำใด ๆ ในเรื่องนี้ บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของสมาชิกทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

1.3 สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในสัญญา และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทมีให้ดีแล้ว และสมาชิกได้ตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะ รวมถึงข้อจำกัดใด ๆ ของการให้บริการที่มีอยู่ และยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ รวมถึง ข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นได้ในอนาคต

1.4 สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของคุณลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของบริการจดหมายข่าวและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่น ๆ

1.5 ผู้ใช้บริการจะต้องมีโดเมนเนม

 

2. ระยะเวลาการใช้บริการ

ระยะเวลาการใช้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

3. เกี่ยวกับการให้บริการและ การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูล

3.1 สมาชิกที่จะใช้บริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต สมาชิกจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือทำการโฆษณาเว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น

3.2 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังลูกค้าหรือผู้ที่สนใจรับข่าวสารซึ่งสมาชิกสามารถใส่เนื้อหา รูปภาพ และจัดรูปแบบ ผ่านระบบ VelaConnect ได้ด้วยตนเอง

3.3 ข้อมูล ภาพประกอบ เนื้อหาต่าง ๆ และที่อยู่อีเมล ที่สมาชิกได้ส่งอีเมลไปนั้น จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล ภาพประกอบ เนื้อหาต่าง ๆ และที่อยู่อีเมล รวมถึง การใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับบุคคคลใด ๆ

3.4 สมาชิกต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ส่งจดหมายข่าวไม่พึงประสงค์ (spam) รวมถึง การกระทำที่ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายป้องกันสแปมฉบับอื่นที่มีผลบังคับใช้
  • ส่งจดหมายข่าวที่ไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากไปที่บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สมาชิกไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อน
  • ส่งจดหมายข่าวที่มีลักษณะลอกเลียนหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือแอบอ้างใช้ที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น
  • ส่งจดหมายข่าวถึงผู้ใช้ที่แจ้งยกเลิกรายชื่อของตนออกจากรายการรับข่าวสาร (Unsubscribe)
  • ส่งจดหมายข่าว ด้วยเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความเสื่อมเสีย ละเมิด ล่วงล้ำหลอกลวง หยาบคาย หรือก่อให้เกิดความไม่พอใจในลักษณะอื่น ๆ
  • ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายที่อยู่อีเมลของบุคคลใด ๆ แก่บุคคลที่สาม โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับทราบและให้การยินยอม ให้เปิดเผย

 

4. เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

4.1 การติดต่อระหว่างบริษัทกับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ info@readyplanet.com

4.2 บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข การให้บริการ เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรือ จดหมายข่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4.3 การใช้งานบริการจดหมายข่าว สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อตกลงในการใช้บริการทั้งหมด ถ้าบริษัทพบว่าสมาชิกละเมิดนโยบายหรือข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้เมื่อใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวที่จะยุติการให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่ต้องส่งคำเตือนถึงสมาชิกล่วงหน้า

4.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการได้ทันทีหากเห็นว่าสมาชิกมีการละเมิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

5. การต่ออายุ การเพิ่มจำนวนอีเมล และการยกเลิกใช้บริการ VelaConnect

5.1 สมาชิกมีหน้าที่ต้องตรวจสอบจำนวนวันหมดอายุบริการ และอีเมลที่คงเหลือผ่านระบบ VelaConnect ด้วยตนเอง

5.2 หากสมาชิกมีความประสงค์จะต่ออายุการใช้บริการ หรือต้องการเพิ่มจำนวนอีเมล สมาชิกสามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์โทร 02-016-6789 (กด 5 และกด 2) หรือ อีเมล info@readyplanet.com

5.3 อัตราค่าบริการการต่ออายุการใช้บริการ และเพิ่มจำนวนอีเมล จะเป็นไปตามรายแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการเท่านั้น

5.4 ในการต่ออายุการใช้บริการ และเพิ่มจำนวนอีเมล ระบบจะบวกจำนวนอีเมลใหม่กับจำนวนอีเมลที่คงเหลือ และเพิ่มอายุการใช้งานอีก 6 เดือนนับจากวันหมดอายุการใช้บริการเดิม

5.5 ระบบจัดเก็บจำนวนอีเมลคงเหลือไว้ให้หลังจากหมดอายุการใช้บริการ 30 วันเท่านั้น หากเลยระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกจะต้องทำการซื้อแพ็กเกจใหม่

5.6 หากสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการในระหว่างปีบริการ สมาชิกจะไม่สามารถขอเงินค่าบริการคืน หรือ ปรับลดจำนวนเงินลงได้

 

6. ช่องทางการติดต่อ

สมาชิกสามารถติดต่อบริษัทที่ได้ที่โทรศัพท์: 02-016-6789 หรือ email: info@readyplanet.com