เงื่อนไขการใช้บริการ SMART SEO

 

1. รูปแบบการให้บริการ

1.1 บริษัทจะให้บริการ SEO โดยการปรับปรุงเว็บไซต์ทั้งเนื้อหาเว็บไซต์ และ source code เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าผลการค้นหาของ Google ภายใต้คำค้นหาที่ตกลงร่วมกันเอาไว้ และมีสถิติการใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดมากขึ้น

 

1.2 บริการการการันตีอันดับของเว็บไซต์ในหน้าแรกของ Google.co.th (ภาษาไทย) วัดผลจากการขึ้นอันดับหน้าแรกของเว็บไซต์ บนคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป อันใดอันหนึง และค้นหาในพื้นที่ของ Readyplanet เท่านั้น เมื่อขึ้นอันดับแล้ว บริษัทบริการรักษาอันดับให้ขั้นต่ำ 4 เดือน

 

1.3 บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการดูแลและให้บริการแก่สมาชิก และติดต่อกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม โดยการติดต่อจะทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

1.4 หากสมาชิกประสงค์จะติดต่อบริษัทนอกเวลาทำการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดต่อกลับหาสมาชิกในวันทำการถัดไป

 

1.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มอบหมายให้ดูแลและให้บริการสมาชิกตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

 

2. อัตราค่าบริการ และการชำระค่าบริการ

ค่าบริการและวิธีการชำระค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่สมาชิกตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 

3. ระยะเวลาการใช้บริการ

ระยะเวลาการใช้บริการ 12 เดือน

 

4. การเริ่มต้นการใช้บริการ

4.1 หลังจากได้รับชำระเงิน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อสมาชิก ภายใน 2-3 วันทำงาน เพื่อประชุมเก็บข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการวางแผนงาน SEO ให้แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะส่งแผนงาน SEO ฉบับแรก ให้แก่สามาชิกภายใน 5-10 วันทำงานหลังจากการประชุม ให้สมาชิกตรวจสอบ ปรับแก้ และยืนยันก่อนดำเนินการ 

 

4.2 วันเริ่มต้นนับอายุบริการ นับจากวันที่จัดส่งแผนงาน SEO ฉบับแรกให้แก่สมาชิก หรือ 30 วันหลังจากการชำระเงินค่าบริการ แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

5. การดำเนินการปรับแก้ไขเว็บไซต์

สมาชิกสามารถปรับเว็บไซต์โดยใช้ทีมงานภายในขององค์กรได้ แต่ก็สามารถให้บริษัททำการปรับเว็บไซต์ให้ โดยที่สมาชิกต้องจัดการ backup เว็บไซต์ไว้เองก่อนที่จะส่งมอบรหัสเข้าเว็บไซต์ให้บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ในกระบวนการปรับแก้ไขเว็บไซต์

 

6. การรายงานผลการทำ SEO

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะจัดส่งรายงานผลการทำโฆษณาให้แก่สมาชิกทางอีเมลเป็นรายสองอาทิตย์หรือรายเดือน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะจัดประชุมสรุปผลงาน วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลงาน ตามที่ระบุในแพ็กเกจบริการ

 

7. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์

ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่าง ๆ ที่สมาชิกนำไปใช้ในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ บุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่าง ๆ เหล่านั้น

 

8. การรับผิดชอบจากการไม่ขึ้นอันดับของคีย์เวิร์ดตามที่การันตีในหน้าแรก

หากสองฝ่ายไม่สามารถตกลงให้ทดแทนเป็นอย่างอื่นได้ บริษัทรับผิดชอบคืนเงินตามสัดส่วนของค่าแพคเกจที่ชำระมา ในกรณีที่คีย์เวิร์ดไม่ขึ้นอันดับตามที่การันตีไว้ ตัวอย่างเช่น ราคาแพ็กเกจ 100,000 บาท ครอบคลุม 10 คีย์เวิร์ด มีการการันตีอันดับ 2 คีย์เวิร์ด ในที่สุดแล้ว สามารถติดอันดับได้เพียง 1 คำ บริษัทจะคืนเงินสำหรับ 1 คำ คือ 10,000 บาท

 

9. ความสำเร็จของการทำ SEO

9.1 ความสำเร็จของการทำ SEO ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น โครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์ จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ความน่าสนใจของเนื้อหา ระยะเวลา เป็นต้น

 

9.2 แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการทำ SEO ได้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามให้บริการอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามมาตรฐานการบริการ