สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design Package Premium

 

บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design เป็นบริการพิเศษที่ช่วยออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังความต้องการ ข้อมูลเนื้อหา และรูปภาพจากลูกค้า มาใช้ในการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

 

ลูกค้ายินดีใช้บริการ โดยยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ (ข้อมูลประกอบในลักษณะที่เป็น Text File, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่น ๆ ที่สามารถทำสำเนาออกมาใช้งานได้) และส่งให้บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลเป็นของแต่ละหน้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ลูกค้าจะส่งข้อมูลและภาพประกอบต่างๆทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ภายใน 10 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อการทำงานไม่เสร็จทันตามกำหนด 45 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ

 

2. บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการออกแบบเว็บไซต์เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่างๆให้ทีมงาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

3. บริษัทฯ จะออกแบบหน้าเว็บไซต์

3.1 บริษัทฯ จะออกแบบหน้าเว็บบนระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของบริษัทฯ จำนวน 8 หน้า ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าแรก และหน้าใน จำนวน 7 หน้า (รวมเป็น 8 หน้าออกแบบ) เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา, หน้าสินค้า, หน้าติดต่อเรา, หน้าวิธีการชำระเงิน หน้าข่าวสาร เป็นต้น (ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูล Text file, ไฟล์ภาพ .jpg และอื่นๆ ที่สามารถ copy ออกมาใช้งานได้)

3.2 บริการตกแต่งรูปภาพและเนื้อหาที่ใช้ประกอบเว็บไซต์ จำนวน 40 รูป ตัวอย่างเช่น หน้าแรก บริษัทฯ อาจนำภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งให้มาออกแบบพร้อมใส่ตัวอักษรเป็นภาพแบนเนอร์ประกอบในจุดต่างๆ ของหน้าแรกไปทั้งหมด 8 ภาพแบนเนอร์ ดังนั้นหน้าอื่นๆที่เหลืออีก 7 หน้าจะเหลือโควตาออกแบบภาพแบนเนอร์อีก 32 ภาพแบนเนอร์

3.3 บริการใส่บทความ จำนวน 10 หน้า หรือใส่สินค้า จำนวน 10 รายการ (เนื้อหาและรายละเอียดตามที่ลูกค้าเตรียมมาเท่านั้น)

 

4. การออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถเลือกภาพจากคลังภาพของบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 40 ภาพ

โดยบริษัทฯจะออกแบบภาพแบนเนอร์ ไม่เกิน 40 ภาพแบนเนอร์ ต่อการออกแบบทั้ง 8 หน้า (ภาพแบนเนอร์ หมายถึง ชิ้นงานที่เป็นภาพกราฟฟิค ที่เกิดจากการนำภาพที่ลูกค้าส่งให้ หรือภาพที่ใช้จาก คลังรูปภาพของบริษัทฯ มาออกแบบตกแต่งให้สวยงาม โดยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop)

 

5. การออกแบบหน้าแรก บริษัทฯจะทำการออกแบบภาพจำลองหน้าแรก (Mockup) ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

6. การออกแบบ 7 หน้าที่เหลือ และการใส่บทความ จำนวน 10 หน้า หรือใส่สินค้า จำนวน 10 รายการนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้พร้อมกัน โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

7. ในช่วงเวลาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ในเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะได้ทำการลงชื่อในเอกสารการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

8. ในกรณีลูกค้าได้ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานแล้ว บริษัทฯจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯ ทำการกู้ข้อมูล หรือ ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระยะเวลาที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงาน

 

9. กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ หรือลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูล หรือให้ความเห็นการปรับแก้การออกแบบภายในระยะเวลา 45 วันทำการของการให้บริการ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 45 วันทำการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการใด ๆ

 

10. รูปภาพที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) ซึ่งไม่อนุญาตให้ส่งภาพต้นฉบับให้กับทางลูกค้าหรือผู้อื่นได้ กรณีลูกค้าต้องการภาพต้นฉบับ ลูกค้าสามารถซื้อลิขสิทธิ์รูปดังกล่าวได้โดยตรงกับผู้ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว

 

Timeline ในการรับบริการ Smart Design Package Premium
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ทำสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design Package Premium ลูกค้าชำระเงินพร้อมลงนามในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design Package Premium
1-10 ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาและภาพสินค้าและส่งให้ทีมงานภายใน 10 วันทำการหลังจากลงชื่อในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design Package Premium


11-44 บริษัทจะเริ่มดำเนินการออกแบบ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ครบทั้งหมด
45 ปิดงาน กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถทำงานจนส่งมอบงานได้ภายในกำหนด 45 วันทำการ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ จะถือเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด 45 วันทำการนับจากวันเซ็นสัญญา