Smart Design Gold Terms and Conditions

 

สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design Package Gold

บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design เป็นบริการพิเศษที่ช่วยออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังความต้องการ ข้อมูลเนื้อหา และรูปภาพจากลูกค้า มาใช้ในการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

 

ลูกค้ายินดีใช้บริการ โดยยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ (ข้อมูลประกอบในลักษณะที่เป็น Text File, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่น ๆ ที่สามารถทำสำเนาออกมาใช้งานได้) และส่งให้บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลเป็นของแต่ละหน้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ลูกค้าจะส่งข้อมูลและภาพประกอบต่างๆทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ภายใน 10 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อการทำงานไม่เสร็จทันตามกำหนด 45 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ

 

2. บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการออกแบบเว็บไซต์เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่างๆให้ทีมงาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

3. บริษัทฯ จะออกแบบหน้าเว็บไซต์

3.1 บริษัทฯ จะออกแบบหน้าเว็บบนระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของบริษัทฯ จำนวน 15 หน้า ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าแรก และหน้าใน จำนวน 14 หน้า (รวมเป็น 15 หน้าออกแบบ) เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา, หน้าสินค้า, หน้าติดต่อเรา, หน้าวิธีการชำระเงิน หน้าข่าวสาร เป็นต้น (ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูล Text file, ไฟล์ภาพ .jpg และอื่นๆ ที่สามารถ copy ออกมาใช้งานได้)

3.2 บริการตกแต่งรูปภาพและเนื้อหาที่ใช้ประกอบเว็บไซต์ จำนวน 60 รูป ตัวอย่างเช่น หน้าแรก บริษัทฯ อาจนำภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งให้มาออกแบบพร้อมใส่ตัวอักษรเป็นภาพแบนเนอร์ประกอบในจุดต่างๆ ของหน้าแรกไปทั้งหมด 8 ภาพแบนเนอร์ ดังนั้นหน้าอื่นๆที่เหลืออีก 14 หน้าจะเหลือโควตาออกแบบภาพแบนเนอร์อีก 52 ภาพแบนเนอร์

3.3 บริการใส่บทความ จำนวน 15 หน้า หรือใส่สินค้า จำนวน 15 รายการ (เนื้อหาและรายละเอียดตามที่ลูกค้าเตรียมมาเท่านั้น)

 

4. การออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถเลือกภาพจากคลังภาพของบริษัทฯได้ไม่เกิน 60 ภาพ

โดยบริษัทฯ จะออกแบบภาพแบนเนอร์ ไม่เกิน 60 ภาพแบนเนอร์ ต่อการออกแบบทั้ง 15 หน้า (ภาพแบนเนอร์ หมายถึง ชิ้นงานที่เป็นภาพกราฟฟิค ที่เกิดจากการนำภาพที่ลูกค้าส่งให้ หรือภาพที่ใช้จาก คลังรูปภาพของบริษัทฯ มาออกแบบตกแต่งให้สวยงาม โดยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop)

 

5. การออกแบบหน้าแรก บริษัทฯ จะทำการออกแบบภาพจำลองหน้าแรก (Mockup) ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

6. การออกแบบ 14 หน้าที่เหลือ และการใส่บทความ จำนวน 15 หน้า หรือใส่สินค้าจำนวน 15 รายการนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้พร้อมกัน โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

7. ในช่วงเวลาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ในเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะได้ทำการลงชื่อในเอกสารการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

8. ในกรณีลูกค้าได้ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯ ทำการกู้ข้อมูล หรือ ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระยะเวลาที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงาน

 

9. กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ หรือลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูล หรือให้ความเห็นการปรับแก้การออกแบบภายในระยะเวลา 45 วันทำการของการให้บริการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 45 วันทำการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการใด ๆ

 

10. รูปภาพที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) ซึ่งไม่อนุญาตให้ส่งภาพต้นฉบับให้กับทางลูกค้าหรือผู้อื่นได้ กรณีลูกค้าต้องการภาพต้นฉบับ ลูกค้าสามารถซื้อลิขสิทธิ์รูปดังกล่าวได้โดยตรงกับผู้ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว

 

Timeline ในการรับบริการ Smart Design Package Gold
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ทำสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design Package Gold ลูกค้าชำระเงินพร้อมลงนามในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design Package Gold
1-10 ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาและภาพสินค้าและส่งให้ทีมงานภายใน 10 วันทำการหลังจากลงชื่อในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design Package Gold


11-44 บริษัทจะเริ่มดำเนินการออกแบบ เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ครบทั้งหมด
45 ปิดงาน กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถทำงานจนส่งมอบงานได้ภายในกำหนด 45 วันทำการ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ จะถือเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด 45 วันทำการนับจากวันเซ็นสัญญา