นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

ฉบับ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบอกกล่าวท่านเกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกระบวนการจ้างงาน หรือ ให้บริการกับบริษัทฯ หรือในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน พนักงานภายนอก (Outsourced) พนักงานและนักศึกษาที่ฝึกงาน กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน และ/หรือบุคคลอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับนโยบายและวิธีการที่ใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลล่าสุดของบริษัทฯ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอ็ปพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไข หรือ ปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

 

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในระหว่าง กระบวนการสมัครงาน หรือ สัมภาษณ์งาน เมื่อเริ่มต้นจ้างงาน หรือ ตลอด ระยะเวลาที่จ้างงานหรือบริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การจ้างงานหรือการจ้างบริการจากท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น บริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แหล่งข้อมูลสาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการนี้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้ 

 

     1) ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ตำหนิ กรุ๊ปเลือด ลายมือชื่อ ภาพถ่าย วิดีโอภาพเคลื่อนไหว เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ ประวัติการฝึกอบรม ทักษะภาษา ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก พฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรม ความสนใจ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองวิชาชีพ ใบรับรองหลักสูตรอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ ประวัติการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ผลการตรวจแอลกอฮอล์ สถานภาพการสมรส และ/หรือสถานภาพทางการทหาร เป็นต้น

 

     2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามทะเบียน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน แผนที่บ้าน/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ค และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 

     3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองบริษัท เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ประวัติการผ่านการเกณฑ์ทหาร เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หนังสือตรวจลงตรา (VISA) และ/หรือใบตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

 

     4) ข้อมูลการปฏิบัติงาน เช่น เลขประจำตัวพนักงาน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน/สิ้นสุด ประวัติการทำงาน ผลการประเมินการดำเนินงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ บันทึกการทำงาน ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติการเข้างาน (เช่น เวลาเข้าออกงาน) เป็นต้น

 

     5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดการเปิดบัญชีกับธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลข บัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลค่าใช้จ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ผลตอบแทนปัจจุบัน เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และเงินหักอื่น ๆ ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายละเอียดตามแบบฟอร์มกู้เงิน เป็นต้น

 

     6) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลตามเอกสารสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และใบเสร็จต่าง ๆ เป็นต้น

 

     7) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

 

     8) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ประวัติจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เป็นต้น

 

     9) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิ้วมือ การแสกนใบหน้า) หรือประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจปรากฏตามรายละเอียดการลงบันทึกประจําวัน/แจ้งความที่สถานีตํารวจ) เป็นต้น

 

ทั้งนี้ หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอ้างอิง) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้คำรับรองและการรับประกันต่อบริษัทฯแล้วว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือจำเป็น) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

 

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”) แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังกล่าวบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง และ/หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถก็ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนดหรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)

 

ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ จะเก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น หรือ ตามที่กฎหมายอนุญาตแล้วเท่านั้น

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

2.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอม

บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล

อ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 

     1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารซึ่งบริษัทฯไม่สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นได้เพื่อแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงของบริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของบริษัทฯแก่ท่าน

 

     2) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อพิสูจน์และการยืนยันตัวตน

 

     3) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้าง เพื่อตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานระหว่างการจ้าง เพื่อเก็บประวัติการทำงาน เพื่อจัดตารางการเข้าทำงาน เพื่อให้วันลา เพื่อประกอบการ จัดหาและเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี และการทำประกัน เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงการบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

 

     4) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้างในบางตำแหน่ง

 

     5) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิ้วมือหรือการแสกนใบหน้า) เพื่อการเข้าออกพื้นที่ทำงาน และ/หรือบันทึกเวลาการเข้าออก

 

     6) ข้อมูลความพิการ เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้าง

 

     7) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามรายละเอียดที่ร้องเรียน/การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ส่ง ข้อมูลเบาะแส และ/หรือติดต่อประสานงาน

 

     8) ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

 

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น แต่ถ้าหากท่านมิได้ให้ ความยินยอมสำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านแก่บริษัทฯ หรือท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลังบริษัทฯอาจไม่สามารถตกลงว่าจ้างท่านหรือดำเนินการจ้างงานกับท่าน หรือตามสัญญาบริการที่บริษัทฯเข้าทำกับนายจ้างของท่านต่อไปได้

 

2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญา หรือ ปฏิบัติตามสัญญากับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมายในอนาคต และ/หรือ (7) เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถ ในการทำงานของลูกจ้าง การคุ้มครองแรงงาน หรือประกันสังคม หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ ด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

     1) เพื่อการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ/หรือการจ้างงานของท่าน

 

     2) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรืองานกิจกรรมของท่าน การจัดส่งเอกสาร เพื่อติดต่อบุคคลอ้างอิงของท่านในกรณีจำเป็นและฉุกเฉิน และ/หรือเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

 

     3) เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการแก่ท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสัมพันธ์ทางการจ้างงานและเพื่อการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

     4) เพื่อการดำเนินการและเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต และเพื่อการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์กร ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชี (ทั้งภายในและภายนอก)

 

     5) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

     6) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกันและดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ การฉ้อโกง ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ตและเพื่อดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทในเครือ เรดดี้แพลนเน็ต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

     7) เพื่อการโอนหรือควบรวมกิจการขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้างองค์กรหรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีและ/หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ตามขั้นตอน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดำเนินไปอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะชอบด้วยกฎหมายและตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

 

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาของการจ้างงาน หรือ ความสัมพันธ์ในการให้บริการของท่าน รวมถึงหลังจากนั้น ตราบเท่าที่ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ การเรียกร้องที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

 

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

 

7. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

     1) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทฯอาจขอให้มีการพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ร้องขอ

 

     2) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย ซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

 

     3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบ ที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับท่าน

 

     4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตาม ที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

 

     5) การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

 

     6) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

 

     7) การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ

 

     8) การร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

8. รายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701- 1706

ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

- อีเมล: 

Tel: 02-016-6789

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565