เงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมพันธมิตร (Affiliate Program)


1. นิยาม

   1.1. เรดดี้แพลนเน็ต หมายถึง บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

 

   1.2 สินค้า บริการ และเว็บไซต์ หมายถึง สินค้า บริการ และเว็บไซต์ซึ่งเรดดี้แพลนเน็ต หรือบุคคลที่สาม (ผู้ขาย) ใช้ในการเสนอขาย ขาย และจำหน่าย สินค้า และ/หรือบริการ

 

   1.3 ระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตร หมายถึง ระบบจัดการออนไลน์ของเรดดี้แพลนเน็ตที่จะเอื้ออำนวยผู้ที่สมัครเข้าโปรแกรมพันธมิตรกับเรดดี้แพลนเน็ต โดยพันธมิตรสามารถเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆรวมถึง การประเมินประสิทธิภาพของพันธมิตร และตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นได้

 

   1.4 พันธมิตรหมายถึง นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่เป็นคู่สัญญาในสัญญานี้ ตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มคำขอสมัคร ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถนำสื่อโฆษณาของเรดดี้แพลนเน็ตไปลงในสื่อโมษณาของตนได้

 

   1.5 สื่อของพันธมิตร หมายถึง สื่อโฆษณาทุกประเภทของพันธมิตร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น จดหมายข่าวสาร เครือข่ายธุรกิจรายย่อยของพันธมิตรเอง สื่อโฆษณาของตนที่พันธมิตรนำมาสมัครไว้ภายใต้โปรแกรมพันธมิตรซึ่งได้รับการอนุมัติจากเรดดี้แพลนเน็ตแล้ว

 

   1.6 โปรแกรมพันธมิตรหมายถึง โปรแกรมพันธมิตรของเรดดี้แพลนเน็ตที่ใช้สำหรับการเสนอขาย และจำหน่าย สินค้า และ/หรือบริการให้กับลูกค้าผ่านลิงค์ตรงบนสื่อโฆษณาของพันธมิตร

 

   1.7 ค่าคอมมิชชั่น หมายถึง จำนวนเงินที่พันธมิตรจะได้รับหลังจากเรดดี้แพลนเน็ต ได้ทำการส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายอย่างเสร็จสิ้นแล้ว

 

   1.8 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าที่ได้เข้าชมสินค้า และ/หรือบริการของเรดดี้แพลนเน็ตผ่านสื่อโฆษณาของพันธมิตร

 

   1.9 ลิงค์ตรง หมายถึง การกำหนดลิงค์ตรง (URL) ที่สามารถเข้าถึงหน้าสินค้า และ/หรือบริการของเรดดี้แพลนเน็ตได้โดยตรง ซึ่งลิงค์ตรงจะส่งให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรเพื่อให้พันธมิตรนำไปใส่ไว้ในสื่อโฆษณาของตน (เช่น เว็บไซต์จดทะเบียน) โดยลิงค์ดังกล่าวจะระบุถึงพันธมิตรนั้นๆ

 

   1.10 การขาย (หรือการสั่งซื้อ หรือการทำธุรกรรม) หมายถึง การซื้อสินค้า หรือบริการเรดดี้แพลนเน็ตของลูกค้า ได้แก่ Readyplanet Marketing Platform แพคเกจใดแพคเกจหนึ่งในสี่แพคเกจนี้ได้แก่ แพคเกจ WIDGET+ แพคเกจ Premium แพคเกจ Gold หรือ แพคเกจ Platinum รวมถึง ระบบ PointSpot แพคเกจใดแพคเกจหนึ่งในสองแพคเกจนี้ ได้แก่ แพคเกจ Premium หรือ แพคเกจ Gold โดยเข้าผ่านลิงค์ตรง การจ่ายเงินของเรดดี้แพลนเน็ตจะขึ้นอยู่กับการขายได้แพคเกจใดแพคเกจหนึ่งได้แก่ Readyplanet Marketing Platform แพคเกจใดแพคเกจหนึ่งในสี่แพคเกจนี้ได้แก่แพคเกจ WIDGET+ แพคเกจ Premium แพคเกจ Gold หรือ แพคเกจ Platinum รวมถึงระบบ PointSpot แพคเกจใดแพคเกจหนึ่งในสองแพคเกจนี้ ได้แก่ แพคเกจ Premium หรือ แพคเกจ Gold  (สำหรับธุรกรรมการขายที่สมบูรณ์)

 

   1.11 สื่อโฆษณา หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ป้ายหรือแบนเนอร์ โฆษณา หน้าต่างป๊อบอัพ หรือการแสดงข้อมูลในรูปแบบอื่นที่เทียบเท่า

 

   1.12 แบบฟอร์มคำขอสมัคร หมายถึง แบบฟอร์มคำขอสมัครที่มีไว้สำหรับโปรแกรมพันธมิตรใช้เพื่อทำการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว

 

 

2. ขอบเขตหน้าที่ของพันธมิตร

   2.1. ขอบเขตหน้าที่ของพันธมิตร คือ การส่งเสริมธุรกิจเรดดี้แพลนเน็ตในฐานะผู้เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรผ่านการใช้สื่อของพันธมิตร โดยเรดดี้แพลนเน็ตมีหน้าที่จัดให้มีสื่อการโฆษณาให้พันธมิตรสามารถนำไปลงในสื่อโฆษณาของตน

 

   2.2ให้พันธมิตรมีหน้าที่ในการลงโฆษณาของเรดดี้แพลนเน็ตในสื่อของตนเองที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมพันธมิตร โดยไม่จำกัดสิทธิของเรดดี้แพลนเน็ตภายใต้สัญญานี้ ให้พันธมิตรสามารถตัดสินใจเรื่องการลงโฆษณา และระยะเวลาการลงโฆษณาในสื่อของตน เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเรดดี้แพลนเน็ต พันธมิตรสามารถระงับการโฆษณาเมื่อใดก็ได้ และหากมีการลงโฆษณาของเรดดี้แพลนเน็ตจะต้องลงในสื่อของพันธมิตรที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการอนุมัติจากเรดดี้แพลนเน็ตเท่านั้น

 

   2.3 เพื่อเป็นค่าตอบแทน พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากเรดดี้แพลนเน็ตซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับหรือมูลค่าจริงของการให้บริการตามที่ตกลงกันไว้

 

 

3. หน้าที่และการให้คำมั่นของพันธมิตร

   3.1. พันธมิตรจะไม่ใช้ และ/หรือดัดแปลงสื่อโฆษณาของเรดดี้แพลนเน็ตและข้อมูลอื่นๆที่มีไว้ในระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตรสำหรับผู้เข้าร่วมสัญญานอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ เว้นแต่ได้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรดดี้แพลนเน็ต


  3.2 พันธมิตรจะไม่ใช้วิธีการที่เป็นระบบอัตโนมัติในการตรวจจับหรือดักข้อมูล ที่มีการจัดเก็บ หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของเรดดี้แพลนเน็ต ไม่ว่าจะเป็น ภาพ โลโก งานสร้างสรรคต่างๆ หรือข้อมูลที่เป็นความลับ


  3.3. พันธมิตรจะไม่ใช้อีเมลเพื่อการแพร่โฆษณา (EDM) ของเรดดี้แพลนเน็ต เว้นแต่ได้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรดดี้แพลนเน็ต ในกรณีที่มีการโฆษณาผ่านทางอีเมล พันธมิตรจะต้องจัดให้มีการถามซ้ำกับผู้ที่จะได้รับอีเมลว่าประสงค์ที่จะได้รับข่าวสารการโฆษณาผ่านทางอีเมลหรือไม่ เรดดี้แพลนเน็ตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องจากการส่งอีเมลของพันธมิตร โดยพันธมิตรจะรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการอีเมล ในการส่งอีเมลพันธมิตรจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีการใช้อีเมล ลิงค์ หรือซอร์สโค้ดที่ใช้ชื่อของแบรนด์ของเรดดี้แพลนเน็ต ให้ปรากฎชัดว่าเป็นการส่งอีเมลจากพันธมิตรและไม่ใช่การส่งจากเรดดี้แพลนเน็ตโดยตรง การส่งอีเมลในรูปแบบนี้จะต้องได้รับการอนุมติจากเรดดี้แพลนเน็ตก่อนส่งออกไปให้ผู้รับข่าวสาร พันธมิตรจะต้องรับผิดในกรณีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกับบุคคลที่สามเอง หรือการปฏิบัติผิดข้อกำหนดเรื่องอีเมลดังที่กล่าวข้างต้น

 


3.4. พันธมิตรตกลงรับผิดชอบเนื้อหา การใช้งานของสื่อโฆษณา หรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นสื่อโฆษณาของธุรกิจในเครือ และตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ พันธมิตรจะไม่ลงเนื้อหาบนสื่อโฆษณาที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขัดต่อจริยธรรม หรือขัดต่อสิทธิของบุคคลที่สาม

การลงเนื้อหาบนสื่อโฆษณาที่ละเมิดกฎหมายในวรรค 1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแสดงหรือสนับสนุนการทำความรุนแรง เนื้อหาหรือรูปภาพที่ส่อทางเพศและทางอนาจาร เนื้อหาข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความแบ่งแยก (เช่น ด้านเพศ เชื้อชาติ การเมือง ศาสนา หรือสัญชาติ) หรือบนสื่อโฆษณาอื่นๆ หรือทำการเชื่อมโยงหรือลิงค์ข้อมูลเข้ากับแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าวผ่านสื่อของพันธมิตรหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.5 พันธมิตรจะไม่สร้าง และ/หรือ ดูแลเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ในทางที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ของเรดดี้แพลนเน็ต โดยพันธมิตรจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยการลอกเลียนหรือคัดลอกแบบกราฟิก ตัวอักษร หรือเนื้อหาอื่นๆจากบนเว็บไซต์เรดดี้แพลนเน็ต กล่าวคือ พันธมิตรจะไม่สร้าง ทำให้สาธารณชน หรือกลุ่มบุคคลเข้าใจว่าเว็บไซต์ของพันธมิตรเป็นส่วนหนึ่งของเรดดี้แพลนเน็ต หรือทำให้เข้าใจว่าผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ หรือความเกี่ยวพันกันระหว่างพันธมิตรกับเรดดี้แพลนเน็ตที่เกินขอบเขตของโปรแกรมพันธมิตรและขอบเขตของสัญญานี้ ก่อนการใช้ข้อมูล เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ โลโก้ หรือ แบรนด์ของเรดดี้แพลนเน็ต พันธมิตรจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรดดี้แพลนเน็ตก่อน3.6 พันธมิตรตกลงรับผิดชอบต่อเรดดี้แพลนเน็ตว่าเนื้อหาที่จะใช้ในการโฆษณาจะไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะไว้ปกป้องสิทธิของบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม3.7 พันธมิตรจะไม่เข้าทำ SEM หรือใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์อื่นเชื่อมโยงคำค้นหาโดยใช้ประโยชน์จากใช้แบรนด์หรือตราของเรดดี้แพลนเน็ต หรือคำที่คล้ายคลึงกันเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์3.8 การทำการโฆษณาเรดดี้แพลนเน็ตผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทาง Facebook LINE Instagram Pinterest Twitter) พันธมิตรจะไม่ใช้การส่งข้อความไปยังอินบ็อกซ์หรือแชทของผู้อื่นโดยยังไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นๆก่อน และพันธมิตรจะไม่นำเครื่องหมายการค้าเรดดี้แพลนเน็ต หรือแสดงเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่นการทำให้เข้าใจว่าทางเรดดี้แพลนเน็ตเป็นผู้ที่ลงโฆษณาลงโซเชียลมีเดียจากบัญชีของเรดดี้แพลนเน็ต) กิจกรรมโซเชียลมีเดียผ่านการใช้แพลตฟอร์มของเฟสบุคจะต้องทำผ่านหน้า “แฟนเพจ” ของพันธมิตรเท่านั้น

 


3.9 พันธมิตรจะไม่จัดเคมเปญต่างหากบนสื่อของบุคคลที่สามซึ่งเป็นเครือของพันธมิตร ทั้งนี้พันธมิตรจะต้องใช้สื่อของตน และ/หรือสื่อของเครือธุรกิจในการนำให้มีการเข้าชมสินค้า และบริการของเรดดี้แพลนเน็ตเท่านั้น3.10 ในกรณีที่มีการลงโฆษณาโดยใช้สื่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของพันธมิตร พันธมิตรจะต้องรับรองว่าจะมีการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ (Cookies) และผู้เข้าชมรับรู้และตั้งใจที่จะเข้าชมเว็บไซต์ ห้ามไม่ให้มีการใช้ตัวประกอบเพิ่มเติมอื่น โค้ดดึงหน้าเว็บ (iFrame) ป็อบอัพ หรือป็อบอัพซ้อนข้างใต้ การรีไดเร็คไปหน้าเว็บไซต์โฆษณาอื่นโดยอัตโนมัติ หรือโดยปราศจากการกระทำของผู้เข้าใช้งาน (เช่นการคลิกหรือกด) การเปลี่ยนแปลงสลับข้อมูล cookies การแปลงข้อมูลการเข้าชม หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการคลิกโดยเข้าใจผิดหรือเข้าใจว่าจะเป็นการเปิดเนื้อหาที่ต้องการโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะสำหรับ แคมเปญบนแอพ โฆษณาหลอกให้มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นของผู้โฆษณา เพื่อให้มีความชัดแจ้ง การบังคับให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นรวมไปถึงการไม่ขออนุญาตผู้ใช้งานการก่อนเริ่มกระบวนดาวน์โหลดหรือรีไดเร็คเพื่อการติดตั้ง3.11 การกระทำของพันธมิตรที่ผิดสัญญา หรือหน้าที่ที่มีอยู่ภายใต้สัญญานี้ หรือละเมิดลิขสิทธ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของเรดดี้แพลนเน็ตจะเป็นเหตุผลให้เรดดี้แพลนเน็ตยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องอื่นๆของเรดดี้แพลนเน็ตตามกฎหมาย และเรดดี้แพลนเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะระงับการให้บริการทั้งหมด หรือบริการที่เกี่ยวข้องแก่พันธมิตร3.12 พันธมิตรจะจัดให้มีการถอนสื่อโฆษณาจากเว็บไซต์ของพันธมิตรโดยไม่ชักช้าหากเรดดี้แพลนเน็ตมีการแจ้งขอให้กระทำ3.13 ในกรณีที่มีการดำเนินคดีโดยบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องมาจากการผิดสัญญาของพันธมิตร หรือจากการที่พันธมิตรลงสื่อโฆษณาของเรดดี้แพลนเน็ตในทางที่ผิดต่อกฎหมาย พันธมิตรต้องป้องกันเรดดี้แพลนเน็ตจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่สามที่กล่าวอ้างถึงการกระทำผิดดังกล่าวข้างต้น หากมีการสู้คดี เรดดี้แพลนเน็ตต้องการข้อมูลหรือคำอธิบายจากพันธมิตรให้พันธมิตรมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับเรดดี้แพลนเน็ตภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือภายในไม่เกินสาม (3) วัน และให้ทำคำอิธบายเพื่อประกอบการแก้คดีให้กับเรดดี้แพลนเน็ต3.14 พันธมิตรมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่เรดดี้แพลนเน็ตถูกดำเนินคดีโดยบุคคลที่สามอันสืบเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิ และหรือปฏิบัติผิดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ชดเชยดังกล่าวให้รวมถึงค่าว่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ค่าเสียหาย หรือความเสียเปรียบที่ได้เกิดขึ้นแก่เรดดี้แพลนเน็ต3.15 พันธมิตรจะไม่เข้าซื้อสินค้าใดๆผ่านช่องทางโปรโมชั่นของพันธมิตร และจะไม่ให้บุคคลที่สามมาทำการใช้โปรแกรมพันธมิตรเพื่อหวังซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อในเชิงพาณิชย์ จะไม่มีการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมการซื้อขายที่พันธมิตรหรือเครือของพันธมิตรเป็นเจ้าของบัญชี หรือเป็นผู้จัดการบัญชีผู้ขายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยให้ถือว่าการจัดทำธุรกรรมในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการสมรู้ร่วมคิดในทางทุจริตและให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะ3.16 พันธมิตรรับรองว่าตนเป็นผู้ที่มีและถือใบอนุญาตต่างๆที่จำเป็นต่อการปฎิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดภายใต้สัญญานี้และเป็นไปตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล3.17 ในกรณีที่พันธมิตรผิดสัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้วิธีการเข้าชมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การกระทำทุจริตที่ผิดข้อกำหนดในสัญญานี้)

เรดดี้แพลนเน็ตขอสงวนสิทธิที่จะถือให้เป็นเงินที่เรียกคืนได้สำหรับธุรกรรมที่
(1) ยังคงมีการค้างชำระให้พันธมิตรอยู่
(2) จำนวนการจ่ายเงินให้พันธมิตรทั้งหมดในช่วงเวลาที่พบว่ามีการทำผิดสัญญา
(3) จำนวนเงินที่พันธมิตรจะได้รับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำผิดสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยพันธมิตรจะยังคงมีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายรวมที่เกิดขึ้นกับเรดดี้แพลนเน็ตจากการที่พันธมิตรทำผิดสัญญาหรือจำนวนที่อยู่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายให้กับพันธมิตรที่เรดดี้แพลนเน็ตสามารถเรียกคืนได้ให้เรดดี้แพลนเน็ตมีสิทธิเลือกในการเรียกคืนแล้วให้จำนวนที่จะเรียกคืนถือเป็นหนี้สินที่พันธมิตรต้องชำระ3.18 เรดดี้แพลนเน็ตมีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้เครือธุรกิจของพันธมิตรเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรได้ เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาโดยเครือธุรกิจที่สามารถบ่งชี้ตัวได้ ให้พันธมิตรมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเรดดี้แพลนเน็ตโดยสุจริตในการส่งมอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครือธุรกิจนั้นๆตามที่เรดดี้แพลนเน็ตจะร้องขอ3.19 พันธมิตรไม่สามารถเริ่มแคมเปญ หรือโพสลิงค์โฆษณาของตนลงบนเวปไซต์ หรือสื่อใดๆของเรดดี้แพลนเน็ต รวมไปถึงในเว็บไซต์ แอพ หรือโซเชียลมีเดียไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม3.20 ห้ามไม่ให้บุคคลเหล่านี้เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของเรดดี้แพลนเน็ต (1) พนักงานของเรดดี้แพลนเน็ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พนักงาน หรือผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างอิสระ และ (2) บุคคล หรือองค์กรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของเรดดี้แพลนเน็ต

 

4. การให้บริการโดยเรดดี้แพลนเน็ต

   4.1. เมื่อมีการอนุมัติการรับพันธมิตรภายใต้โปรแกรมพันธมิตรของเรดดี้แพลนเน็ต พันธมิตรจะได้รับสื่อโฆษณาที่หลากหลายให้เลือกสรร โดยเรดดี้แพลนเน็ตอาจมีการปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือความนิยมในแต่ละช่วงเวลา

 

   4.2. เรดดี้แพลนเน็ตจะดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรดดี้แพลนเน็ตและให้บริการข้อมูลภายในขอบเขตความสามารถทางเทคโนโลยีที่เรดดี้แพลนเน็ตมีอยู่

 

   4.3. จะต้องมีการบันทึกกิจกรรมที่พันธมิตรได้ทำไปในระหว่างการเข้าเป็นพันธมิตรโดยการเข้าบันทึกสถิติและบันทึกในรายงาน ค่าคอมมิชชั่นที่เรดดี้แพลนเน็ตจ่ายให้ขึ้นอยู่ตามฐานของยอดสั่งซื้อโดยให้คำนวนจากข้อ 5.1 และ 5.2 ในสัญญานี้

 

 

5. ค่าคอมมิชชั่น

    5.1 แพคเกจ Readyplanet Marketing Platform

เรดดี้แพลนเน็ตตกลงจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 2,000 บาท ต่อแพคเกจให้กับพันธมิตรที่มีการส่งลูกค้าที่เข้าผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของพันธมิตร และลูกค้าได้มีการชำระค่าสินค้ากับทางเรดดี้แพลนเน็ตและเปิดใช้งาน Readyplanet Marketing Platform ดังต่อไปนี้ แพคเกจ WIDGET+ แพคเกจ Premium แพคเกจ Gold หรือ แพคเกจ Platinum ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ลูกค้าสมัครเข้ามาเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ และตรงตามเงื่อนไขของเรดดี้แพลนเน็ตทุกประการ โดยทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นต่อ1 ยอดขายสำเร็จ (Conversion) เป็นคอมมิชชั่นที่จ่ายสำหรับค่าแนะนำครั้งแรกครั้งเดียว ไม่รวมการต่ออายุในปีถัด ๆ ไป

 

  5.2  แพคเกจ PointSpot

เรดดี้แพลนเน็ตตกลงจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 3,000 บาท ต่อแพคเกจให้กับพันธมิตรที่มีการส่งลูกค้าที่เข้าผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของพันธมิตร และลูกค้าได้มีการชำระค่าสินค้ากับทางเรดดี้แพลนเน็ตและเปิดใช้งาน PointSpot ดังต่อไปนี้ แพคเกจ Premium หรือ แพคเกจ Gold ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ลูกค้าสมัครเข้ามาเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ และตรงตามเงื่อนไขของเรดดี้แพลนเน็ตทุกประการ โดยเรดดี้แพลนเน็ตทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) เมื่อบริษัทเก็บเงินได้จากลูกค้ารายนั้นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 2,800 บาทขึ้นไป 

ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ก. สมัครใช้ PointSpot แพคเกจ Premium (1,490 บาทต่อเดือน) 

เดือนที่หนึ่ง ลูกค้าชำระค่าบริการมา 1,490 บาท
เดือนที่สอง ลูกค้าชำระค่าบริการมาอีก 1,490 บาท
รวมค่าบริการที่เก็บได้ 2,980 บาท ถือว่ามากกว่า 2,800 บาทตามเกณฑ์ ทางบริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่น 3,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)ให้พันธมิตรในเดือนถัดไป

 

   5.3. พันธมิตร สามารถเข้าดูโครงสร้างอัตราค่าคอมมิชชั่นนี้ได้ผ่านระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตร ทั้งนี้เรดดี้แพลนเน็ตขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำการปรับโครงสร้างอัตราค่าคอมมิชชั่น โดยการแจ้งให้พันธมิตร ทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ที่พันธมิตรได้ให้ไว้ กับเรดดี้แพลนเน็ต

 

   5.4 เรดดี้แพลนเน็ตอาจสงวนสิทธิในการไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นที่พันธมิตรมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญานี้หากเรดดี้แพลนเน็ตพบว่าพันธมิตรทำผิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดภายใต้สัญญานี้

 

   5.5 พันธมิตรสามารถเข้าระบบ (log in) บนระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตรสำหรับให้พันธมิตรเพื่อเข้าดูยอดสะสมค่าคอมมิชชั่น ในกรณีที่ข้อมูลในระบบของคู่สัญญาไม่ตรงกับระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตรของเรดดี้แพลนเน็ต ให้ถือข้อมูลที่อยู่ในระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตรของเรดดี้แพลนเน็ตเป็นหลัก

 

 

6. การชำระเงิน

   6.1 เรดดี้แพลนเน็ตจะออกใบสรุปค่าคอมมิชชั่นรายเดือนให้แก่พันธมิตรที่สามารถแนะนำลูกค้าให้มาลงทะเบียนใช้งาน Ready Planet Marketing Platform และ PointSpot ผ่านลิงก์ หรือแบนเนอร์ของ เรดดี้แพลนเน็ต และสมัครแพ็กเกจเสียเงินกับ เรดดี้แพลนเน็ต

 

   6.2. เรดดี้แพลนเน็ต จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับพันธมิตรภายใน 30 วัน หลังจากที่สิ้นสุดการซื้อขายของเดือนนั้นๆ

 

   6.3 เรดดี้แพลนเน็ตจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายกับธนาคารที่เกิดขึ้นสำหรับ “ค่าธรรมเนียมการทำการโอน” เท่านั้น โดยพันธมิตรจะเป็นผู้รับภาระในส่วนของ “ค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับโอนเงิน” เรดดี้แพลนเน็ตขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากจำนวนที่ต้องจ่ายในกรณีที่พันธมิตรให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

   6.4 พันธมิตรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากเงินค่าคอมมิชชั่น หรือเงินได้ใดๆที่พันธมิตรได้รับ ถ้าจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางเรดดี้แพลนเน็ตจะทำการหักเอาไว้ก่อนทำการจ่ายยอดสุทธิ และเมื่อทางพันธมิตรร้องขอ เรดดี้แพลนเน็ตจะทำการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ การจ่ายเงินไม่รวมจำนวนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหากพันธมิตรมีถิ่นฐานในต่างประเทศ หรือมีถิ่นฐานอยู่ในไทยแต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจ่ายเงินให้แก่พันธมิตรที่มีถิ่นฐานอยู่ในไทยและเป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มรวมการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่่มในอัตราร้อยละ 7 ของจำนวนเงินที่พันธมิตรพึงได้รับ

 

 

7. วิธีการติดตามการใช้งาน

   7.1. เรดดี้แพลนเน็ตและพันธมิตรตกลงว่าจะมีการบันทึกรายงานและผลการติดตามลงในระบบจัดการโปรแกรมพันธมิตรสำหรับให้พันธมิตรสามารถเช็คข้อมูลติดตามได้ ซึ่งจะมีการลงข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มคำขอสมัครของผู้สนใจ สถานะของผู้สนใจ เพื่อติดตามว่ามีการเข้าชมเว็บไซต์เรดดี้แพลนเน็ตผ่านลิงค์ของพันธมิตรบุคคลใด

 

   7.2. เรดดี้แพลนเน็ตจะถือว่ามีการทำธุรกรรมซื้อขายจากผู้สนใจที่เข้ามาชมเว็บไซต์เรดดี้แพลนเน็ตผ่านลิงค์ของพันธมิตร อันไม่รวมถึงการคลิกจากช่องทางอื่นโดยทั่วไป หรือติดต่อตรงผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเรดดี้แพลนเน็ต

 

 

8. การรักษาความลับ

   8.1 ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูล หรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะเปิดเผยโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร ในรูปแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล หรือรูปแบบอื่นใด ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูลเพื่อดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ:

 

      (1) กลยุทธ์การตลาด แผน ข้อมูลทางการเงิน การคาดการณ์ ยอดขายและแผนธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคตของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

      (2) ผลของการปฏิบัติงานในอดีตหรือปัจจุบันรวมถึงคำสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ

      (3) แผนและกลยุทธ์สำหรับการขาย

      (4) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รายการลูกค้า

      (5) ข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลทางเทคนิค การประดิษฐ์ การออกแบบ กระบวนการ ขั้นตอนสูตร การปรับปรุง เทคโนโลยี หรือวิธีการ

      (6) รูปแบบใด ๆ รายงาน ข้อมูล ความรู้ งานระหว่างการผลิต การออกแบบ เครื่องมือในการพัฒนา ข้อกำหนด ระบบซอฟต์แวร์ คำสั่งโปรแกรมข้อมูล แผนภูมิ ฐานข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล และความลับทางการค้า และ

      (7) ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสมเหตผลว่าเป็นข้อมูลลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องรักษา ข้อมูลที่เป็นความลับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลใหม่ เฉพาะจดสิทธิบัตร และมีลิขสิทธิ์ หรือเป็นความลับทางการค้าเพื่อกำหนดว่าข้อมูลนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาเป็นความลับ

 

   8.2 ข้อมูลความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 

      (1) ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยทั่วไปโดยมิได้เป็นผลมาจากการผิดสัญญานี้ของผู้รับข้อมูล

      (2) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลรู้อยู่ก่อนหรือในขณะที่ทำสัญญานี้ และมิได้ได้มาจากผู้เปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

      (3) ข้อมูลที่ที่ไม่ได้เป็นความลับซึ่งผู้รับข้อมูลได้รับมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากผู้เปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ แหล่งที่ให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันของสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลกับผู้เปิดเผยข้อมูล หรือมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือภาระหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการรักษาความลับ

 

   8.3 ผู้รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ลูกจ้าง ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาของผู้รับข้อมูล ซึ่งมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลความลับและเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลจะต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้เสมือนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับข้อมูล

 

   8.4 ผู้รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลความลับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ถูกกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจหรือที่กำกับดูแล ให้แก่ศาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหรือที่กำกับดูแลได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้

 

   8.5 ผู้รับข้อมูลมีหน้าที่รักษาข้อมูลตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับตลอดไป แม้ว่าจะมีการเลิกสัญญานี้ หรือจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง

 

9. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

   สัญญาฉบับนี้ไม่ถือเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาให้เป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาร่วมลงทุน หรือตัวการและตัวแทนระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด การดำเนินการของคู่สัญญาตามสัญญานี้ มิใช่ทำในฐานะลูกจ้าง ตัวแทน หรือหุ้นส่วนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด คู่สัญญารับรองว่าจะไม่เข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และจะไม่แสดงตนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นลูกจ้าง ตัวแทน หรือหุ้นส่วนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

 

10. ระยะเวลาและการเลิกสัญญา

   10.1 สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาของการเป็น พันธมิตร ภายใต้โปรแกรมพันธมิตร จนกว่าจะมีการเลิกสัญญานี้ หรือจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง

 

   10.2 เรดดี้แพลนเน็ต มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ พันธมิตร ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน

 

   10.3 เรดดี้แพลนเน็ต มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 

      (1) พันธมิตรจไม่นำลิงก์ แบนเนอร์ หรือโฆษณาใดๆของ เรดดี้แพลนเน็ต ไปลงในเวปไซต์ บล็อก หรือสื่อต่างๆของ พันธมิตร ภายใน เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่เป็น พันธมิตร

      (2) พันธมิตรไม่สามารถแนะนำลูกค้าให้มาลงทะเบียนใช้งาน เรดดี้แพลนเน็ต Planet Marketing Platform ผ่านลิงก์หรือแบนเนอร์ที่ผูกลิงก์ที่เรดดี้แพลนเน็ตกำหนดไว้ให้ และสมัครแพ็กเกจเสียเงินกับเรดดี้แพลนเน็ตภายในหก (6) เดือนนับจากวันที่เป็น พันธมิตร

      (3) พันธมิตรผิดคำรับรอง หรือผิดข้อสัญญาใดๆภายใต้สัญญานี้ โดย เรดดี้แพลนเน็ต มีสิทธิริบเงินทั้งหมดที่จะต้องชำระให้แก่ พันธมิตร เพื่อเป็นค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นตามกฎหมาย

      (4) พันธมิตรกระทำการใดๆที่เป็นการทุจริตต่อ เรดดี้แพลนเน็ต

      (5) พันธมิตรมีวิธีการโฆษณา หรือดำเนินการใดที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หลอกลวง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ผิดหลักจริยธรรม หรือผิดกฎหมาย

 

   10.4 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 

      (1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกกิจการ เลิกประกอบธุรกิจ ชำระบัญชี มีการโอนธุรกิจทั้งหมด ถูกยื่นคำร้องขอให้ล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำการตกลงหรือการประนีประนอมใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ถูกยื่นคำร้องให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือมีการปรับโครงสร้างบริษัท

      (2) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมากกว่าสามสิบ (30) วัน และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

 

   10.5 หลังจากได้มีการเลิกสัญญา หรือเมื่อสัญญาจะสิ้นสุดลง พันธมิตรจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 

      (1) หยุดใช้ลิงก์ แบนเนอร์ หรือโฆษณาใดๆของเรดดี้แพลนเน็ตทันที

      (2) ลบลิงก์ แบนเนอร์ หรือโฆษณาใดๆของ เรดดี้แพลนเน็ต ออกจากเวปไซต์ บล็อก หรือสื่อต่างๆของ พันธมิตร ทันที

      (3) หยุดแสดงตนว่าเป็นพันธมิตรของเรดดี้แพลนเน็ต ทันที และ

      (4) ชำระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเลิกสัญญา หรือจากการสิ้นสุดสัญญา (ถ้ามี) ภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่ เรดดี้แพลนเน็ต แจ้งพันธมิตร

 

11. คำรับรองและคำยืนยัน

   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรอง และยืนยันว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องและเป็นจริง:

 

   11.1 คู่สัญญารับรองและยืนยันว่าเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง และยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และมีอำนาจในการเข้าทำ และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำ และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

 

   11.2 คู่สัญญารับรองและยืนยันว่ามีใบอนุญาต ใบรับรองทั้งหมด รวมถึงการได้รับอนุญาตอื่นๆในการประกอบธุรกิจ และคู่สัญญารับรองและยืนยันว่าไม่ได้ทำผิด หรือไม่มีละเมิดการได้รับอนุญาตดังกล่าว รวมทั้ง คู่สัญญาไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการสอบสวน หรือไม่ได้ถูกดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจทำให้การได้รับอนุญาตนั้นถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับไว้ชั่วคราว

 

   11.3 คู่สัญญารับรองและยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับอำนาจในการเข้าทำสัญญา และปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และสัญญานี้ เมื่อได้ลงนาม จะสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

 

   11.4 คู่สัญญารับรองและยืนยันว่าการเข้าทำสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้จะไม่ (1) ละเมิดข้อบังคับบริษัท หรือละเมิดกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง (2) ละเมิดคำพิพากษา คำสั่ง หมายศาล คำสั่งห้าม หรือ คำสั่งศาล (3) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามใบอนุญาต หรือการได้รับอนุญาตใดๆที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญา หรือ (4) ส่งผลให้เกิดการละเมิดสัญญา ก่อให้เกิดสิทธิในการเลิกสัญญา ขัดแย้งกับข้อตกลงของสัญญาใดๆ หรือส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ หรือการมีผลใช้บังคับใช้ของสัญญาใดๆ หรือข้อผูกมัดอื่นซึ่งตนเป็นคู่สัญญา

 

   11.5 คู่สัญญารับรองว่าไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ และไม่มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

 

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

   12.1 พันธมิตรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ป้องกัน และปกป้อง เรดดี้แพลนเน็ต กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ เรดดี้แพลนเน็ต จากการเรียกร้อง การร้องขอ ความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการที่เรดดี้แพลนเน็ตถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลที่สามเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ อันเนื่องมาจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของพันธมิตร

 

   12.2 ในกรณีที่ เรดดี้แพลนเน็ต ต้องชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บุคคลที่สามตามข้อ 12.1 ท่านจะใช้เงินคืนดังกล่าวให้กับ เรดดี้แพลนเน็ต ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก เรดดี้แพลนเน็ต

 

13. ข้อจำกัดความรับผิด

   13.1 ไม่ว่ากรณีใดๆ เรดดี้แพลนเน็ตไม่ต้องรับผิดต่อพันธมิตรสำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายต่อธุรกิจ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญานี้

 

   13.2 ความรับผิดทั้งหมดของเรดดี้แพลนเน็ตที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น และจำนวนเงินใดๆที่ได้ชำระ หรือที่จะต้องชำระให้แก่พันธมิตร ภายใต้สัญญานี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง

 

14. การแปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อตกลง 

   เรดดี้แพลนเน็ต สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อตกลงในเวลาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยให้ถือว่าพันธมิตร ได้ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับล่าสุดดังกล่าว

 

15. การโอนสิทธิ

   พันธมิตรตกลงว่าการโอนสิทธิและหรือหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปยังบุคคลภายนอกจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เรดดี้แพลนเน็ต ก่อน ซึ่ง เรดดี้แพลนเน็ต มีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาให้ความยินยอมแต่เพียงผู้เดียว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้พันธมิตรหลุดพ้นจากความรับผิด หรือหน้าที่ตามสัญญานี้

 

16. การหักกลบลบหนี้ และสิทธิยึดหน่วง

   เรดดี้แพลนเน็ต มีสิทธิหักกลบลบหนี้ หรือสิทธิยึดหน่วง ในค่าคอมมิชชั่น หรือจำนวนเงินใดๆ (ถ้ามี) ที่ถึงกำหนดชำระ หรือต้องชำระแก่พันธมิตร กับจำนวนเงินใดๆ (ถ้ามี) ที่ถึงกำหนดชำระ หรือต้องชำระแก่พันธมิตร

 

17. การสละสิทธิ

   การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิไม่ว่าในเวลาใดๆในการเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวในการเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดตามสัญญาฉบับนี้ในภายหลัง

 

18. ความสมบูรณ์ของสัญญา

   ในกรณีที่ข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของข้อสัญญาอื่นในสัญญาฉบับนี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อสัญญาอื่นยังมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของคู่สัญญา

 

19. สัญญาเบ็ดเสร็จ

   สัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และยกเลิกความตกลงต่าง ๆ ที่คู่สัญญาได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในสัญญาฉบับนี้

 

20. เหตุสุดวิสัย

   คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้สัญญานี้ หากความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นผลมากจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน สงคราม จลาจล การกระทำใดๆ ของรัฐบาล หรือโรคระบาด (“เหตุสุดวิสัย”) โดยให้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของสัญญาขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นยังคงดำเนินอยู่

 

21. การขัดกันของเอกสาร

   แบบฟอร์มคำขอสมัครถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างแบบฟอร์มคำขอสมัครกับสัญญาฉบับนี้ ให้ถือสัญญานี้เป็นหลัก

 

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท

   สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ให้ฟ้องร้องและบังคับคดีกันต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

 

                                                                                                                                                                                                                                        V2.1 29/03/2021