สัญญาการใช้บริการผลิตสื่อออนไลน์ Smart Content


บริการผลิตสื่อออนไลน์ Smart Content เป็นบริการพิเศษที่ช่วยเขียนเนื้อหา และออกแบบภาพเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทฯ) โดยขั้นตอนการทำงานเริ่มตั้งแต่รับฟังความต้องการ เก็บข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพจากลูกค้า มาใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

 

ลูกค้ายินดีใช้บริการ โดยยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 

1. สัญญาบริการนี้มีระยะเวลา 3 เดือน 

 

2. ขั้นตอนการทำงานเริ่มตั้งแต่บริษัทฯ รับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า นำเสนอแผนงานให้ลูกค้าอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วลูกค้าจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์ (ข้อมูลประกอบในลักษณะที่เป็น Text File, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่น ๆ ที่สามารถทำสำเนาออกมาใช้งานได้) และส่งให้บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่อออนไลน์ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลเป็นของแต่ละสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนถึงกำหนดการเผยแพร่ของแต่ละชิ้นงาน

 

3. บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตสื่อออนไลน์แต่ละชิ้น ตามแผนงานที่ตกลงกันไว้ เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้น ๆ ให้ทีมงาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

4. บริษัทฯ จะเขียนเนื้อหาและออกแบบภาพสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ให้ลูกค้า ตามแผนงานที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีรูปแบบภาพที่ให้บริการดังนี้

     - 4.1 ภาพเดี่ยวแบบเน้นขาย (Customized Single Image)

     - 4.2 ภาพเดี่ยวแบบเน้นให้ข้อมูล (Infographic)

     - 4.3 ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF (สูงสุด 5 เฟรม/ ภาพ)

     - 4.4 ภาพชุด (สูงสุด 5 ภาพ/ ชุด โดยใช้เทมเพลตเดียวกัน)

     - 4.5 ภาพชุด Carousel (สูงสุด 5 ภาพ/ ชุด โดยใช้เทมเพลตเดียวกัน)

 

5. แต่ละแพ็กเกจมีโควตาชิ้นงานที่บริษัทฯ จะผลิตให้สูงสุดในแต่ละเดือน และรูปแบบภาพที่ให้บริการ ดังนี้

     - 5.1 แพ็กเกจ S มีโควตาชิ้นงานสูงสุด 2 ชิ้นต่อเดือน ให้บริการรูปแบบภาพตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.3

     - 5.2 แพ็กเกจ M มีโควตาชิ้นงานสูงสุด 4 ชิ้นต่อเดือน ให้บริการรูปแบบภาพตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.5

     - 5.3 แพ็กเกจ L มีโควตาชิ้นงานสูงสุด 6 ชิ้นต่อเดือน ให้บริการรูปแบบภาพตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.5

 

6. วิธีการตัดโควตาชิ้นงานในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบภาพที่ใช้บริการดังนี้ 

     - 6.1 รูปแบบภาพที่ตัดโควตาชิ้นงาน 1 ชิ้น/ ภาพ ได้แก่ รูปแบบภาพ 4.1 และ 4.2

     - 6.2 รูปแบบภาพที่ตัดโควตาชิ้นงาน 2 ชิ้น/ ภาพ หรือ ชุด ได้แก่ รูปแบบภาพ 4.3, 4.4 และ 4.5

หากลูกค้ามีการทำโฆษณาออนไลน์ บริษัทฯ มีบริการปรับขนาดภาพเดี่ยวแบบเน้นขาย (Customized Single Image) ให้สูงสุด 9 ขนาดต่อ 1 งานสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อนำไปใช้ในสื่อออนไลน์เท่านั้น โดยไม่ตัดโควตาชิ้นงานเพิ่ม บริการปรับขนาดนี้ไม่รวมถึงสื่อออฟไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบปลิว ไวนิล ป้ายโฆษณา ฯลฯ 

ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการแพ็กเกจ L ซึ่งมีโควตาชิ้นงานสูงสุด 6 ชิ้นต่อเดือน ในเดือนที่ 1 บริษัทฯ เขียนเนื้อหาและออกแบบภาพไปแล้วดังนี้

     - ภาพเดี่ยวแบบเน้นขาย (Customized Single Image) 1 ภาพ และปรับขนาดภาพให้ลูกค้า 9 ขนาด

     - ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF 1 ภาพ

     - ภาพชุด Carousel 1 ชุด

ดังนั้น โควตาชิ้นงานที่หมดไป คือ 1 + 2 + 2 = 5 ชิ้น และจะเหลือโควตาชิ้นงานอีก 1 ชิ้นสำหรับระยะเวลาที่เหลือในเดือนที่ 1 และเมื่อขึ้นเดือนที่ 2 จะมีโควตากลับมาเป็น 6 ชิ้น 

ทั้งนี้ โควตาชิ้นงานต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น ๆ ไม่สามารถยกข้ามไปเดือนถัดไปได้ หากสิ้นเดือนแล้ว โควตาชิ้นงานใช้ไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชดเชยโควตาชิ้นงานให้ในเดือนถัดไป

 

7. เมื่อชิ้นงานแต่ละชิ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะส่งให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนทำการเผยแพร่ ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้สูงสุด 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การแก้ไขตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะคิดค่าบริการ 500 บาทต่อครั้ง อนึ่ง การแก้ไขชิ้นงานแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการเขียนและออกแบบใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการเผยแพร่ที่วางแผนไว้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

 

8. กรณีลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ นำชิ้นงานไปเผยแพร่หรือโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดียในนามลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการกระทำแทนให้ ซึ่งมีช่องทางให้บริการดังนี้

     - 8.1 Facebook

     - 8.2 Instagram

     - 8.3 LINE OA (บริการโพสต์บน Timeline เท่านั้น ไม่รวมการบรอดแคสต์หรือการเผยแพร่แบบอื่น ๆ)

บริการนี้จะมีการขอเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้าเพื่อดำเนินการเผยแพร่หรือโพสต์ให้เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี หรือมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เยี่ยมชมสื่อโซเชียลมีเดียของลูกค้า

 

9. สำหรับผู้ใช้บริการปรับภาพลักษณ์และวางบุคลิกเพจ (Page Character) ของสื่อโซเชียลมีเดียของลูกค้า ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของลูกค้า บริษัทฯ จะส่งแนวทางให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนภาพปก (Cover Photo) ที่ใช้ในเพจ บริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบให้โดยตัดโควตาชิ้นงานเป็น 1 ชิ้นต่อภาพ

 

10. สำหรับผู้ใช้บริการจัดการปฏิทินการเผยแพร่หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และวางแผนหัวข้อ (Topic Allocation) ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การตลาด (Marketing Objective) บริษัทฯ จะส่งแผนการในแต่ละเดือนให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลและภาพประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนถึงกำหนดการเผยแพร่ของแต่ละโพสต์ กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้า บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อการทำงานไม่เสร็จทันตามกำหนด และบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตสื่อออนไลน์ตามแผนการที่วางไว้ เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่าง ๆ ให้ทีมงาน ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

11. กรณีลูกค้ามีความต้องการใช้งานเว็บไซต์หน้าเดียว (Landing Page/ Microsite) บริษัทฯ จะสร้างให้ 1 เว็บไซต์ ด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป R-Web แพ็กเกจฟรี ของบริษัทฯ จำนวน 1 หน้า และเขียนเนื้อหาให้สูงสุด 500 คำ โดยภาพประกอบในเว็บไซต์จะใช้ภาพที่ลูกค้าส่งให้เท่านั้น และทำภาพแบนเนอร์ให้ 1 ภาพ โดยไม่ตัดโควตาชิ้นงานเพิ่ม (ภาพแบนเนอร์ หมายถึง ชิ้นงานที่เป็นภาพกราฟิก ที่เกิดจากการนำภาพที่ลูกค้าส่งให้ หรือภาพที่ใช้จากคลังรูปภาพของบริษัทฯ มาออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop) อนึ่ง เว็บไซต์ที่บริษัทสร้างให้จะหมดอายุลงในวันเดียวกับวันสิ้นสุดระยะเวลาแพ็กเกจ Smart Content ที่ลูกค้าใช้บริการ

 

12. บริษัทฯ จะจัดทำรายงานผลการลงเนื้อหาในโซเชียลมีเดียให้ลูกค้าเป็นรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลสถิติมาทำรายงาน

 

13. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแพ็กเกจแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในโซเชียลมีเดียหลังจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล

 

14. กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ หรือไม่สามารถส่งข้อมูล หรือให้ความเห็นการปรับแก้การออกแบบ ภายในระยะเวลา 3 เดือนของการให้บริการ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 3 เดือน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการใด ๆ

 

15. บริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์รูปภาพที่ใช้ในการออกแบบภาพ จากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) ซึ่งไม่อนุญาตให้ส่งภาพต้นฉบับให้กับทางลูกค้าหรือผู้อื่นได้ กรณีลูกค้าต้องการภาพต้นฉบับ ลูกค้าสามารถซื้อลิขสิทธิ์รูปดังกล่าวได้โดยตรงกับผู้ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service)

 

16. ลูกค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ (Terms and Conditions) ทั้งหมดที่ระบุใน https://terms.readyplanet.com สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว