เงื่อนไขการใช้บริการ AdPro Advisor Plus

 

   สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และได้ศึกษา รับทราบ เข้าใจ และ ยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณา (Advertising Policies) ของ Google Ads (รวมถึง ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงอยู่ใน Google Terms of Service หรือ ที่อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับ เนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาไม่เหมาะสม การปฏิบัติต้องห้าม การสื่อสารเข้าใจผิด เนื้อหาที่จำกัด เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลิขสิทธิ์ การพนันและเกม การดูแลสุขอนามัยและยา เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง บริการทางการเงิน ข้อกำหนดกฎหมาย ธุรกิจที่ถูกจำกัด เป็นต้น และ สมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกในกรณีที่บริษัทพบว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

1. รูปแบบการให้บริการ

   บริษัทจะให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการโฆษณาสินค้าและบริการของสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของ Google Ads ตามแพคเกจที่สมาชิกใช้บริการ โดยข้อความและรูปภาพโฆษณาของสมาชิกจะขึ้นแสดงในพื้นที่โฆษณาบนช่องทางต่าง ๆ เช่น พื้นที่โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google, พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (Google Display Network), พื้นที่โฆษณาบน YouTube โดยบริษัทให้บริการเพียง 1 บัญชีต่อ 1 ธุรกิจเท่านั้น

 

   บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำแก่สมาชิก โดยติดต่อกับสมาชิกตามความเหมาะสม โดยการติดต่อจะทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

   หากสมาชิกประสงค์จะติดต่อบริษัทนอกเวลาทำการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดต่อกลับหาสมาชิกในวันทำการถัดไป

 

   บริษัทจะขอเชื่อมบัญชี Google Ads ของสมาชิกเข้ากับบัญชี Google Ads ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ คำหลัก และการตั้งค่าต่าง ๆ ในการทำโฆษณาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา(ถ้ามี)

 

   เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ธุรกิจของสมาชิก ผลของการโฆษณาที่เกิดขึ้น และ พิจารณาความเหมาะสมของการโฆษณาในอนาคต แล้วให้คำปรึกษาและแนะนำในการสร้าง หรือ ปรับเปลี่ยนโฆษณา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะใช้ความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและแนะนำดังกล่าวให้กับสมาชิก หลังจากได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำแล้ว สมาชิกจะพิจารณาการปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาว่า เห็นสมควรจะทำตามคำแนะนำหรือไม่ด้วยตัวท่านเอง และจะดำเนินการปรับเปลี่ยนโฆษณาด้วยตัวเองต่อไป

 

   หากสมาชิกต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการปรับการตั้งค่าของแคมเปญที่สมาชิกทำไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะอำนวยความสะดวกให้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป โดยสมาชิกจะต้องอนุมัติการปรับทางอีเมลก่อนทุกๆ ครั้ง

 

   ความสำเร็จของการทำโฆษณา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น เป็นต้น บริษัทไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการให้คำปรึกษาและแนะนำการทำโฆษณาได้

 

   เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางโทรศัพท์เป็นช่วงระยะเวลาเวลา (slot) โดยแต่ละ slot ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และไม่เกิน 8 slots ต่อเดือน หากการให้คำปรึกษาและแนะนำยังไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน slot นั้นๆ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะนัดหมายสมาชิกเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำต่อใน slot ต่อไป

 

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มอบหมายให้บริการสมาชิกตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

 

 

2. อัตราค่าบริการ

   ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการโฆษณา (AdPro Advisor Plus fee) ไม่เกี่ยวข้องกับค่าโฆษณา (Media Cost) ที่สมาชิกจะต้องชำระเพื่อเป็นค่าโฆษณาให้แก่ Google โดยตรงด้วยตัวสมาชิกเอง ค่าบริการเป็นไปตามแพคเกจที่สมาชิกเลือกใช้บริการ โดยบริษัทกำหนดรายละเอียดไว้ในหน้าเว็บไซต์และเอกสารที่นำเสนอแก่สมาชิก

 

 

3. ระยะเวลาการใช้บริการ

   ระยะเวลาการใช้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

 

4. การเริ่มต้นการใช้บริการ

   เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อสมาชิกหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ส่งข้อมูลมาให้ วันเริ่มต้นนับอายุบริการ นับจากวันที่ได้ติดต่อสมาชิกครั้งแรก หรือ 30 วันหลังจากการชำระเงินค่าบริการหากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

 

5. การรายงานผลการทำโฆษณา

   บริษัทจะมีบริการส่งรายงานผลการทำโฆษณาด้วยระบบของบริษัทให้แก่สมาชิก ทางอีเมลเป็นรายสัปดาห์ และ รายเดือน ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะรับรายงานผลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกยังสามารถเข้าดูรายงานผลการทำโฆษณาได้โดยตรงผ่านช่องทาง Mobile Application ซึ่งสมาชิกสามารถแจ้งความต้องการที่จะใช้บริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และทำการ Download โปรแกรมเพื่อนำมาใช้ได้ด้วยตนเอง

 

 

6. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณา

   ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่าง ๆ ที่สมาชิกนำมาให้ใช้ในการทำโฆษณานั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่า งๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ บุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่าง ๆ เหล่านั้น

 

 

7. การยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการ หากบริษัทเห็นว่ารูปแบบการให้บริการนี้ไม่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของสมาชิกหรือเหตุผลอื่น ๆ รวมทั้งหากเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการที่ประกาศไว้

 

 

8. การสิ้นสุดการใช้บริการ

   หากสมาชิกไม่ได้ชำระเงินต่ออายุบริการ บริษัทจะถือว่าการใช้บริการของสมาชิกได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการตามแพ็กเกจที่สมาชิกใช้งาน