สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design L

 

   บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design เป็นบริการพิเศษที่ช่วยออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังความต้องการ ข้อมูลเนื้อหา และรูปภาพจากลูกค้า มาใช้ในการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

 

   ลูกค้ายินดีใช้บริการ โดยยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 

   1. ลูกค้าจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ (ข้อมูลประกอบในลักษณะที่เป็น Text File, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่น ๆ ที่สามารถทำสำเนาออกมาใช้งานได้) และส่งให้บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลเป็นของแต่ละหน้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ลูกค้าจะส่งข้อมูลและภาพประกอบต่างๆทั้งหมดให้แก่บริษัทฯภายใน 15 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่า 15 วันทำการ บริษัทฯขอไม่รับผิดชอบต่อการทำงานไม่เสร็จทันตามกำหนด 75 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ

 

   2. บริษัทฯจะเริ่มดำเนินการออกแบบเว็บไซต์เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่างๆให้ทีมงาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

   3. บริษัทฯจะออกแบบหน้าเว็บบนระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของบริษัทฯ จำนวน 12 หน้า ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าแรก และหน้าอื่นๆ อีก 11 หน้า เช่น หน้าติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา เป็นต้น โดยบริษัทฯจะออกแบบภาพแบนเนอร์ ไม่เกิน 60 ภาพแบนเนอร์ ต่อการออกแบบทั้ง 12 หน้า (ภาพแบนเนอร์ หมายถึง ชิ้นงานที่เป็นภาพกราฟฟิค ที่เกิดจากการนำภาพที่ลูกค้าส่งให้ หรือภาพที่ใช้จาก คลังรูปภาพของบริษัทฯ มาออกแบบตกแต่งให้สวยงาม โดยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop)


   ตัวอย่างเช่น หน้าแรก บริษัทฯอาจนำภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งให้มาออกแบบพร้อมใส่ตัวอักษรเป็นภาพแบนเนอร์ประกอบในจุดต่างๆ ของหน้าแรกไปทั้งหมด 8 ภาพแบนเนอร์ ดังนั้นหน้าอื่นๆที่เหลืออีก 11 หน้าจะเหลือโควตาออกแบบภาพแบนเนอร์อีก 52 ภาพแบนเนอร์

 

   4. การออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถเลือกภาพจากคลังภาพของบริษัทฯได้ไม่เกิน 60 ภาพ

 

   5. การออกแบบหน้าแรก บริษัทฯจะทำการออกแบบภาพจำลองหน้าแรก (Mockup) ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

   6. การออกแบบ 11 หน้าที่เหลือ บริษัทฯจะทำการออกแบบทั้ง 11 หน้า ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

   7. ในช่วงเวลาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ในเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะได้ทำการลงชื่อในเอกสารการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

   8. ในกรณีลูกค้าได้ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานแล้ว บริษัทฯจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนี้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯทำการกู้ข้อมูล หรือ ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระยะเวลาที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินงาน

 

   9. กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ หรือลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูล หรือให้ความเห็นการปรับแก้การออกแบบภายในระยะเวลา 75 วันทำการของการให้บริการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 75 วันทำการ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ

 

   10. ทางบริษัทฯขอมอบสิทธิ์รับเงินคืน (Cash back) จำนวน 3,000 บาทให้แก่ลูกค้า กรณีที่ลูกค้าส่งข้อมูลและภาพประกอบการออกแบบให้บริษัทฯภายใน 15 วันทำการ และสามารถลงชื่อปิดงานได้ภายใน 75 วันทำการ

 

   11. รูปภาพที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ทางบริษัทฯได้ซื้อลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) ซึ่งไม่อนุญาตให้ส่งภาพต้นฉบับให้กับทางลูกค้าหรือผู้อื่นได้ กรณีลูกค้าต้องการภาพต้นฉบับ ลูกค้าสามารถซื้อลิขสิทธิ์รูปดังกล่าวได้โดยตรงกับผู้ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว

 

Timeline ในการรับบริการ Smart Design
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ทำสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design ลูกค้าชำระเงินพร้อมลงนามในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design
1-15 ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาและภาพสินค้าและส่งให้ทีมงานภายใน 15 วันทำการหลังจากลงชื่อในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design

กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่า 15 วันทำการ ลูกค้าจะไม่ได้รับ Cash back

16-74 บริษัทจะเริ่มดำเนินการออกแบบ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ครบทั้งหมด กรณีลูกค้าลงชื่อปิดงาน ภายใน 75 วันทำการ รับเงินคืน 3,000 บาท (Cash Back)
75 ปิดงาน กรณีบริษัทฯไม่สามารถทำงานจนส่งมอบงานได้ภายในกำหนด 75 วันทำการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ จะถือเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด 75 วันทำการนับจากวันเซ็นสัญญา