สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design Theme

 

   บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design เป็นบริการพิเศษที่ช่วยออกแบบเว็บไซต์หน้าแรก ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังความต้องการ ข้อมูลเนื้อหา และรูปภาพจากลูกค้า มาใช้ในการออกแบบตกแต่งหน้าแรกของเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

 

   ลูกค้ายินดีใช้บริการ โดยยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 

   1. ลูกค้าจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ (ข้อมูลประกอบในลักษณะที่เป็น Text File, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่น ๆ ที่สามารถทำสำเนาออกมาใช้งานได้) และส่งให้บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ทั้งนี้ลูกค้าจะส่งข้อมูลและภาพประกอบต่างๆทั้งหมดให้แก่บริษัทฯภายใน 10 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ

 

   2. บริษัทฯจะเริ่มดำเนินการออกแบบเว็บไซต์เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่างๆให้ทีมงาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

   3. บริษัทฯจะออกแบบหน้าแรกบนระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะออกแบบภาพแบนเนอร์ ไม่เกิน 20 ภาพแบนเนอร์ (ภาพแบนเนอร์ หมายถึง ชิ้นงานที่เป็นภาพกราฟฟิค ที่เกิดจากการนำภาพที่ลูกค้าส่งให้ หรือภาพที่ใช้จาก คลังรูปภาพของบริษัทฯ มาออกแบบตกแต่งให้สวยงาม โดยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop)

 

   4. การออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถเลือกภาพจากคลังภาพของบริษัทฯได้ไม่เกิน 20 ภาพ

 

   5. การออกแบบหน้าแรก บริษัทฯจะทำการออกแบบภาพจำลองหน้าแรก (Mockup) ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

   6. ในช่วงเวลาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ในเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะได้ทำการลงชื่อในเอกสารการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

   7. ในกรณีลูกค้าได้ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานแล้ว บริษัทฯจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนี้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯทำการกู้ข้อมูล หรือ ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระยะเวลาที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินงาน

 

   8. กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ หรือลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูล หรือให้ความเห็นการปรับแก้การออกแบบภายในระยะเวลา 30 วันทำการของการให้บริการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 30 วันทำการ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ

 

   9. รูปภาพที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ทางบริษัทฯได้ซื้อลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) ซึ่งไม่อนุญาตให้ส่งภาพต้นฉบับให้กับทางลูกค้าหรือผู้อื่นได้ กรณีลูกค้าต้องการภาพต้นฉบับ ลูกค้าสามารถซื้อลิขสิทธิ์รูปดังกล่าวได้โดยตรงกับผู้ให้บริการภาพลิขสิทธิ์ (Photo Stock Service) สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว


Timeline ในการรับบริการ Smart Design
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ทำสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design ลูกค้าชำระเงินพร้อมลงนามในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design
1-10 ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาและภาพสินค้าและส่งให้ทีมงานภายใน 10 วันทำการหลังจากลงชื่อในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design

 

11-29 บริษัทจะเริ่มดำเนินการออกแบบ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ครบทั้งหมด  
30 ปิดงาน กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถทำงานจนส่งมอบงานได้ภายในกำหนด 30 วันทำการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ จะถือเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด 30 วันทำการนับจากวันเซ็นสัญญา