เงื่อนไขการใช้บริการระบบการจอง (R-Booking)

 

   ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ตามที่ระบุไว้ที่ URL https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อไปนี้

 

1. บริการ

   1.1 บริการ R-Booking เป็นระบบจองบริการนัดหมายผ่านหน้าเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของธุรกิจบริการ สามารถตรวจสอบวัน เวลา และทำการจองนัดหมายได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ธุรกิจสามารถบริหารจัดการรายการจองต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพผ่านระบบการสร้างและบริหารการจองผ่าน https://booking.readyplanet.com/admin/login

 

   1.2 บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิใดๆ ตามกฎหมายใน Template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารการจอง และห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง พัฒนาต่อ และ/หรือ นำไปใช้ (ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

   1.3 เนื่องจาก Template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารระบบการจอง (รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบของระบบการจอง) เป็นงานที่ได้รับการ สร้างสรรค์ และ พัฒนา อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของบริษัทบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงให้ปรากฏข้อความ “powered by R-Booking“ บริเวณมุมล่างขวาของ widget

 

   1.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมในการบริหารการจองแบบ Tailor Made ให้แก่ผู้ใช้บริการท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากการจัดทำระบบการจองในลักษณะเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจองให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นหลัก หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น หรือ คำแนะนำใดๆ ในเรื่องนี้ บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

 

   1.5 ในกรณีที่บริษัทจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทจะพัฒนาโปรแกรมอยู่ในระบบมาตรฐานของบริษัท โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมที่ได้จัดทำ และ พัฒนาขึ้นมานั้นมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ด้วย และ โปรแกรมที่ได้จัดทำและพัฒนาดังกล่าวให้ถือเป็นสิทธิ์ และ ทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการยุติการใช้บริการของบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้อีกต่อไป

 

   1.6 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของบริการ R-Booking ที่ผู้ให้บริการมีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ https://www.readyplanet.com/16793139/r-booking และผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคตของฟังก์ชั่นต่างๆภายในระบบ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องของการเพิ่มลดฟังก์ชั่น การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

 

   1.7 ผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ http://terms.readyplanet.com/16649403/privacy-policy

 

 

2. การต่ออายุแพ็กเกจ และการยกเลิกบริการ

   2.1 ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพ็กเกจที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมล และแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โดยที่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุของแพ็กเกจ สามารถแจ้งมายังผู้ใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนแพคเกจที่ใช้อยู่จะหมดอายุ

 

   2.2 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาอายุของแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ณ วันครบกำหนดอายุของแพ็กเกจ จะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการให้บริการ และทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำบัญชีของผู้ใช้บริการออกจากระบบภายใน 1 เดือน หลังจากวันครบกำหนดอายุแพ็กเกจของผู้ใช้บริการ

 

  2.3 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลการจองและข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์ Readyplanet Booking ได้อีก และผู้ให้บริการจะลบข้อมูลทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของผู้ให้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เองต่อได้

 

 

3. เกี่ยวกับระบบ

   3.1 ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

 

   3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการเอง เพื่อให้หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในโปรแกรม R-Booking หรือภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบ R-Booking ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย

 

   3.3 ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ ผู้ให้บริการได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

 

 

4. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

   4.1 ผู้ใช้บริการ R-Booking ยอมรับและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขของการให้บริการ R-Booking ทั้งหมดนี้แล้ว

 

   4.2 ผู้ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทาง เว็บไซต์ https://www.readyplanet.com/16793139/r-booking โดยผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้