เงื่อนไขการใช้บริการ R-Widget

 

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ เงื่อนไขการใช้บริการรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 

1. เกี่ยวกับบริการ

   1.1 บริการ R-Widget เป็นบริการหนึ่งภายใต้ Readyplanet Marketing Platform โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดผลลัพธ์การทำโฆษณา Google Ads โดยการนำ widget code ไปติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการใช้ทำโฆษณา และจะสามารถวัดผลการทำโฆษณาได้ทันทีเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม หรือติดต่อเข้ามา ช่องทางติดต่อที่รวมไว้บน R-Widget ได้แก่ แบบฟอร์ม, เบอร์โทรติดต่อ, LINE, และ Facebook Messenger เป็นต้น

 

   1.2 ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันเพื่อลงทะเบียนเปิดใช้งาน โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เชื่อมต่อบัญชี Google Ads กับ Readyplanet กรอกข้อมูลธุรกิจ และรับ widget code เพื่อติดตั้งบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

   1.3 การเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของผู้ใช้บริการเข้ากับระบบของบริการ R-Widget มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญและคำหลัก (Keyword) ที่ใช้ในการทำโฆษณา และส่งข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับผลการติดต่อผ่าน R-Widget หลังจากนั้นนำมาจัดทำเป็นสถิติและรายงานเพื่อแสดงผลจากการทำโฆษณาในแต่ละแคมเปญ และคำหลักเท่านั้น ระบบของบริการ R-Widget ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

   1.4 บริการ R-Widget เป็นบริการที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาระบบให้สมาชิกใช้งานร่วมกัน หลังจากติดตั้ง widget code เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปยังระบบเพื่อดูสถิติการใช้งานที่เกิดขึ้นผ่าน ช่องทางการติดต่อที่มีอยู่บน R-Widget จากการทำแคมเปญโฆษณา และเพื่อแก้ไขข้อมูลใน R-Widget เช่น อีเมล, เบอร์โทร, Facebook Page URL, LINE ID

 

   1.5 บริการ R-Widget และการออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรมนั้น ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ใน ระบบ R-Widget และ template ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

   1.6 เนื่องจากโปรแกรม ระบบการสร้างและบริหารเครื่องมือ R-Widget เป็นงานที่ได้รับการ สร้างสรรค์ และ พัฒนา อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงให้ปรากฏข้อความ “powered by Readyplanet" บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

 

   1.7 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของบริการ R-Widget ที่ผู้ให้บริการมีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ https://www.readyplanet.com/16753564/r-widget และผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคตของฟังก์ชั่นต่างๆภายในระบบ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องของการเพิ่มลดฟังก์ชั่น การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

 

   1.8 ผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ http://terms.readyplanet.com/16649403/privacy-policy

 

 

2. การต่ออายุแพ็กเกจ และการยกเลิกบริการ

   2.1 ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพ็กเกจที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมล และแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โดยที่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุของแพ็กเกจ สามารถแจ้งมายังผู้ใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนแพคเกจที่ใช้อยู่จะหมดอายุ

 

   2.2 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาอายุของแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ณ วันครบกำหนดอายุของแพ็กเกจ จะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการให้บริการ และทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำบัญชีของผู้ใช้บริการออกจากระบบภายใน 1 เดือน หลังจากวันครบกำหนดอายุแพ็กเกจของผู้ใช้บริการ

 

   2.3 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการตั้งค่าและดูรายงานบนระบบ R-Widget ได้อีก และผู้ให้บริการจะลบข้อมูลทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของผู้ให้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เองต่อได้

 

 

3. เกี่ยวกับระบบ

   3.1 ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

 

   3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการเอง เพื่อให้หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในโปรแกรม หรือภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย

 

   3.3 ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมระบบการสำรองข้อมูล (backup) ของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่สำรองเก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการสำรองข้อมูลสมบูรณ์ ผู้ให้บริการได้พัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

 

 

4. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

   4.1 ผู้ใช้บริการ R-Widget ยอมรับและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขของการให้บริการ ทั้งหมดนี้แล้ว

 

   4.2 ผู้ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

 

   4.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการและ/หรือการเข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของ R-Widget ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว ผู้ให้บริการจะสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

   4.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ R-Widget แก่ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของผู้ให้บริการ