เงื่อนไขการใช้บริการ LINE@

 

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ ขอให้คำยืนยันต่อบริษัทว่า สมาชิกได้ศึกษา รับทราบ เข้าใจ และ ยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการของ LINE@ (รวมถึง ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงอยู่ใน LINE@ Terms of Service หรือที่อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาไม่เหมาะสม การปฏิบัติต้องห้าม การสื่อสารเข้าใจผิด เนื้อหาที่จำกัด เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลิขสิทธิ์ การพนันและเกม การดูแลสุขอนามัยและยา เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง บริการทางการเงิน ข้อกำหนดกฎหมาย ธุรกิจที่ถูกจำกัด เป็นต้น และสมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกในกรณีที่บริษัทพบว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

1. รูปแบบการให้บริการ

1.1 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย LINE@ Package และ Premium ID อย่างเป็นทางการ
 
1.2 สมาชิกที่จะสามารถเปิดใช้บริการ LINE@ ได้ต้องเป็นสมาชิกที่มีบัญชี LINE ส่วนตัว
 
1.3 การอนุมัติและการปฏิเสธคำขอรับรองบัญชี LINE@
 • สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการยื่นขอรับรองบัญชี LINE@

 • ประเภทธุรกิจจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองและบุคคลทางการเมือง หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่มีผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ไม่เกี่ยวกับศาสนาและลัทธิความเชื่อ เว้นแต่ เป็นศาสนสถานที่จดทะเบียนถูกต้อง และธุรกิจสุ่มเสี่ยง เช่น ขายยาอันตราย เป็นต้น

 • การพิจารณาการอนุมัติต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (LINE Corporation) เท่านั้น
1.4 สมาชิกสามารถที่จะย้ายบัญชี LINE@ หรือเปิดบัญชี LINE@ กับทางบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบัญชี LINE@ ได้ผ่านการรับรอง (Approved Account) แล้วเท่านั้น
 
1.5 ในการเปิดบัญชี LINE@ และการโอนย้ายบัญชี LINE@ สมาชิกจะดำเนินการได้ในเฉพาะวันทำการเท่านั้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการเดิมที่สมาชิกได้ใช้อยู่
 
1.6 ในการสมัคร LINE@ ผ่านตัวแทน (Agency) นั้น สมาชิกจำเป็นต้องดาวน์เกรดแพ็กเกจรายเดือนให้เป็นแพ็กเกจฟรี (Free Plan) และยกเลิกชื่อผู้ใช้ Premium ID ก่อน โดยสามารถทำได้ผ่าน Business Store (business-store.line.me) ซึ่งจะทำให้แพ็กเกจรายเดือนและ Premium ID ที่สมาชิกได้ทำการยกเลิกนั้นสิ้นสุดลง จึงจะสามารถทำการโอนย้ายบัญชีของสมาชิกเข้าสู่ระบบของตัวแทนได้
 
1.7 อีเมลที่ต้องการใช้เป็น Admin LINE@ จำเป็นต้องมีการใช้งาน LINE แล้วเท่านั้น

 

2. ระยะเวลาการให้บริการ

 • ระยะเวลาการให้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือก

 • ระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อ ไปจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามแพ็กเกจที่เลือก เช่น ผู้ใช้เลือกใช้แพ็กเกจ 3 เดือน

เริ่มใช้บริการในวันที่ 5 มกราคม 2560 แพ็กเกจจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2560

เริ่มใช้บริการในวันที่ 25 มกราคม 2560 แพ็กเกจจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 • ระยะเวลาใช้งาน Premium ID 1 ปี จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อ ไปจนถึงวันสุดท้ายของการใช้บริการในอีก 11 เดือนถัดไป เช่น

เริ่มใช้บริการในวันที่ 5 มกราคม 2560 Premium ID จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เริ่มใช้บริการในวันที่ 25 มกราคม 2560 Premium ID จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

3. เกี่ยวกับการให้บริการและการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูล

3.1 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังผู้ติดตามหรือผู้ที่ได้รับข้อมูล
 
3.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่สมาชิกได้นำมาลงไว้ใน LINE@ นั้น จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่าง ๆ รวมถึง การใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับบุคคลใด ๆ

 

4. การเปลี่ยนแพ็กเกจและ Premium ID

4.1 ในกรณีที่ สมาชิกต้องการเปลี่ยนแลเพิ่มเกรดของแพ็กเกจ

 • เปลี่ยนจากแพ็กเกจปัจจุบัน Basic เป็น Pro สามารถเปลี่ยนและใช้แพ็กเกจ Pro ได้เลย

 • เปลี่ยนจากแพ็กเกจปัจจุบัน Basic เป็น Pro+ สามารถเปลี่ยนและใช้แพ็กเกจ Pro+ ได้เลย

 • เปลี่ยนจากแพ็กเกจปัจจุบัน Pro เป็น Pro+ สามารถเปลี่ยนและใช้แพ็กเกจ Pro+ ได้เลย

 • การเพิ่มเกรดของแพ็กเกจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามอายุของแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกไว้

4.2 ในกรณีที่ สมาชิกต้องการเปลี่ยนและลดเกรดของแพ็กเกจ สมาชิกจะดำเนินการได้ในช่วงต่ออายุบริการของแพ็กเกจเท่านั้น

 • ทำการลดเกรดของแพ็กเกจเป็น Free ในเดือนที่หมดอายุบริการ แต่ในเดือนนั้นยังคงใช้งานแพ็กเกจเดิมอยู่

 • เมื่อขึ้นเดือนใหม่ระบบจะปรับเป็นแพ็กเกจ Free จากนั้นจะทำการปรับแพ็กเกจตามที่สมาชิกได้เลือกไว้

4.3 การเปลี่ยนชื่อ Premium ID

การเปลี่ยนชื่อ Premium ID จะมีค่าใช้จ่าย และจะเริ่มนับอายุบริการใหม่ ณ วันที่เปลี่ยนไปจนถึงวันสุดท้ายของการใช้บริการในอีก 11 เดือนถัดไป

 

5. การต่ออายุแพ็กเกจ Premium ID และการยกเลิกบริการ

5.1 บริษัทจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้สมาชิกทราบว่าแพ็กเกจ หรือ Premium ID ที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมลและโทรศัพท์ โดยที่หากสมาชิกประสงค์ที่จะต่ออายุของแพ็กเกจ และ Premium ID ต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

5.2 หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาอายุของแพ็กเกจ หรือ Premium ID ต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

 • เมื่อถึงวันครบกำหนดอายุของบริการแพ็กเกจ ระบบจะทำการดาวน์เกรดเป็นแพ็กเกจ Free

 • เมื่อถึงวันครบกำหนดอายุของบริการ Premium ID ระบบจะยกเลิกชื่อผู้ใช้ Premium ID ทันที

5.3 หากสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการในระหว่างปีบริการ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินต่าง ๆ คืนให้แก่สมาชิก

 

6. ช่องทางการติดต่อ

สมาชิกสามารถติดต่อที่ได้ โทรศัพท์: 02-016-6789 หรือ email: info@readyplanet.com