เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy SME App

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ เงื่อนไขการใช้บริการรายผลิตภัณฑ์ดังนี้
 
1. เกี่ยวกับบริการ

1.1 บริการ Shappy SME App โมบายล์แอพพร้อมใช้ เป็นบริการแบบเช่าใช้แบบรายปี (software as a service) ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยผู้ให้บริการได้ทำการออกแบบ และพัฒนาระบบ และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกัน ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการข้อมูลภายในแอพ เช่น ใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาได้ด้วยตนเองผ่านบนเว็บไซต์ https://web.shappy.me

1.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มงานหลังจากได้รับการชำระเงินครบถ้วนตามราคาแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้แล้วเท่านั้น

1.3 หลังจากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าไปยังระบบการสร้างแอพและบริหารจัดการข้อมูลภายในแอพ (Shappy Web Admin) เพื่อกำหนดข้อมูลสำคัญ อาทิเช่น ชื่อแอพพลิเคชั่น คำอธิบาย คีย์เวิร์ด ไฟล์โลโก้ และสีภายในแอพ เป็นต้น และเมื่อผู้ใช้บริการเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำคัญของแอพพลิเคชั่นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก จนกว่าแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการจะถูกอนุมัติให้บรรจุอยู่ใน App Store และ Play Store 

1.4 ระยะเวลาในการส่งแอพไปให้ทาง Apple และ Google รีวิวแอพนั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการเปิดบัญชี Apple Developer Account และ Google Play Developer Account) ซึ่งกรอบเวลาดังกล่าวจะช้าหรือเร็ว จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติของทาง Apple และ Google 
ทั้งนี้ ดุลยพินิจในการอนุมัติให้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการบรรจุอยู่ใน App Store และ Play Store เป็นสิทธิ์ขาดและขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณา และเงื่อนไขการให้บริการของ Apple และ Google ตามที่ปรากฏอยู่บน https://developer.apple.com/terms/ และ  https://play.google.com/about/developer-content-policy

1.5 โมบายล์แอพของผู้ใช้บริการจะถูกนำขึ้น App Store และ Play Store ภายใต้ชื่อบัญชี Apple Developer Account /Apple Developer Enterprise Account หรือ Google Play Developer Account ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
    1.5.1 สมัคร Apple Developer Program หรือ Apple Developer Enterprise Program ผ่านทางเว็บไซต์ http://developer.apple.com และชำระค่าบริการโดยตรงแก่ทาง Apple โดยจะมีค่าบริการ USD 99 ต่อปี สำหรับ Apple Developer Program หรือ USD 199 ต่อปีสำหรับ Apple Developer Enterprise Program  (อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศของ Apple) และเพื่อให้โมบายล์แอพของผู้ใช้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี
    1.5.2 สมัคร Google Play Developer Account ผ่านทางเว็บไซต์ https://play.google.com/apps/publish/signup/ และชำระค่าบริการโดยตรงแก่ทาง Google โดยจะมีค่าบริการ USD 25 (ชำระเพียงครั้งเดียว)

1.6 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใน ระบบโมบายล์แอพพร้อมใช้ และ template ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

1.7 เนื่องจากระบบโมบายล์แอพพร้อมใช้ template และการออกแบบองค์ประกอบของโมบายล์แอพนั้น ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงข้อความ powered by Shappy ด้านล่างบริเวณเมนูด้านข้างภายในแอพ (sidebar menu)

1.8 ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายที่จะจัดทำฟังก์ชั่น หรือปรับแต่งการใช้งานภายในแอพให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรมเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เรียกว่า การจ้างจัดทำโมบายล์แอพแบบ Tailor made ดังนั้นผู้ให้บริการจึงจะพัฒนาระบบการจัดทำโมบายล์แอพให้มีฟังก์ชั่นที่มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้บริการทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมาปรับปรุงบริการต่อไป

1.9 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของบริการโมบายล์แอพพร้อมใช้ที่ผู้ให้บริการมีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ shappy.me และผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ ผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคตของฟังก์ชั่นต่างๆภายในระบบ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องของการเพิ่มลดฟังก์ชั่น การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของโมบายล์แอพ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ
 
2. การใช้บริการ และระยะเวลาของแพ็กเกจ
2.1 การพิจารณาโมบายล์แอพของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรจุอยู่ใน App Store และ Play Store จะขึ้นอยู่กับทาง Apple และ Google เป็นสำคัญ โดยอาจมีเหตุผลในการปฎิเสธโมบายล์แอพนั้นจากสาเหตุต่างๆ เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ลักษณะเนื้อหาภายในแอพ ประเภทธุรกิจ และอื่นๆ โดยทางผู้ให้บริการไม่รับประกันกรณีแอพของท่านถูกปฎิเสธจากทาง Apple และ Google
 
2.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงไว้ในโมบายล์แอพนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น
 
2.3 ข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำมาลงไว้ในโมบายล์แอพนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นๆออกไป หรือนำโมบายล์แอพของผู้ใช้บริการลงจาก App Store และ Play Store จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 
2.4 ท่านยอมรับข้อกำหนดของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์
http://terms.readyplanet.com/16649403/privacy-policy
 
2.5 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
 
3. การต่ออายุแพ็กเกจ และการยกเลิกบริการ
3.1 ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพ็กเกจที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมล และแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โดยที่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุของแพ็กเกจ สามารถแจ้งมายังผู้ใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนแพ็กเกจที่ใช้อยู่จะหมดอายุ

3.2 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาอายุของแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ณ วันครบกำหนดอายุของแพ็กเกจ จะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการให้บริการ และทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการออกจาก App Store และ Play Store ภายใน 1 เดือน หลังจากวันครบกำหนดอายุแพคเกจของผู้ใช้บริการ

3.3 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่โมบายล์แอพและระบบการจัดการโมบายล์แอพบนเว็บไซต์ได้อีก และผู้ให้บริการจะลบข้อมูลภายในโมบายล์แอพทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของผู้ให้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เองต่อได้
 
4. เกี่ยวกับระบบ
4.1 ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการเอง เพื่อให้หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในโมบายล์แอพ หรือภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบโมบายล์แอพพร้อมใช้ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย
 
5. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข
ผู้ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.shappy.me หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการโมบายล์แอพบนเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้