เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และขอให้คำยืนยันต่อบริษัทว่า สมาชิกได้ศึกษา รับทราบ เข้าใจ และ ยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทปฏิบัติตาม นโยบายการโฆษณา (Advertising Policies) ของ Facebook Ads (รวมถึง ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงอยู่ใน Instagram Terms of Use  หรือ ที่อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณควรทราบ เนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาที่จำกัด โฆษณาแบบวิดีโอ การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่ง โฆษณาสร้างลูกค้าที่มุ่งหวัง การใช้ทรัพย์สินแบรนด์ของเรา ข้อจำกัดด้านการใช้ข้อมูล เป็นต้น) และ สมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกในกรณีที่บริษัทพบว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

1. รูปแบบการให้บริการ

• บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการดูแลและให้บริการแก่สมาชิก และติดต่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม โดยการติดต่อจะทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล เท่านั้น อย่างไรก็ตามสมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการได้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

• หากสมาชิกประสงค์จะติดต่อบริษัทนอกเวลาทำการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะส่ง

เรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดต่อกลับหาสมาชิกในวันทำการถัดไป
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มอบหมายให้ดูแลและให้บริการสมาชิกตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

 

2. ระยะเวลาการใช้บริการ

• ระยะเวลาการใช้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

3. การเริ่มต้นการใช้บริการ

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกให้แก่สมาชิกภายใน 5 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ส่งข้อมูลความต้องการในการโฆษณาที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะส่งโครงสร้างโฆษณาให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยันก่อนขึ้น โฆษณาสินค้าและบริการในครั้งแรก ในกรณีที่มีการใช้เวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการสอบถามความต้องการในการโฆษณาของสมาชิกในรายละเอียด และในการปรับแก้ไขโครงสร้างโฆษณาระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกับสมาชิก หรือ ใช้เวลาเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากกรณีอื่นใด สมาชิกยอมรับว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหาย หรือ สูญเสียใดๆ อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการให้บริการดังกล่าว

• วันเริ่มต้นนับอายุบริการ นับจากวันที่โฆษณาขึ้นแสดงครั้งแรกในพื้นที่โฆษณาของ Instagram หรือ 30 วันหลังจากการชำระเงินค่าบริการ แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโฆษณา

• สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงสร้างโฆษณา หรือ เนื้อหาโฆษณา หรือ วงเงินโฆษณา หรือ กลุ่มเป้าหมายได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล ในวันและเวลาทำการของบริษัทได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

 

5. รูปภาพสำหรับโฆษณา

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกับสมาชิกเพื่อวางกำหนดการขึ้นโฆษณา และรับรายละเอียดข้อมูลและรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการจากสมาชิก เพื่อนำมาทำเป็นเนื้อหาโฆษณา (Creative) โดยมิได้มีการปรับแต่งรูปภาพหรือออกแบบใหม่

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะรับออกแบบและตกแต่งรูปภาพสำหรับโฆษณาให้แก่สมาชิก เฉพาะกรณีที่สมาชิกได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นการขาย และจะได้รับสิทธิตามจำนวนรูปภาพที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นเท่านั้น

 

6. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณา

• ข้อมูล เนื้อหา และ ภาพต่างๆ ที่สมาชิกนำมาให้ใช้ในการทำโฆษณานั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ บุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา และ ภาพต่างๆ เหล่านั้น

 

7. ระยะเวลาการแสดงโฆษณา

• การแสดงโฆษณา (Creative) แต่ละชุด จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อให้โฆษณาแสดงได้นานเพียงพอที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ จึงจะสามารถประเมินผลของโฆษณาชุดนั้นๆ ได้

• การประเมินระยะเวลาการแสดงโฆษณาขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโดยปกติ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาประเมินผลของโฆษณาอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป

• สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาโฆษณา หรือวงเงินโฆษณา หรือกลุ่มเป้าหมายได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล ในวันและเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ

 

8. ความสำเร็จของการทำโฆษณา

• ความสำเร็จของการทำโฆษณา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ความน่าสนใจของเนื้อหาโฆษณา การเลือกกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา เป็นต้น

• แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการทำโฆษณาได้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามให้บริการอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามมาตรฐานการบริหารโฆษณาที่ได้รับการอบรมจาก Instagram

• เนื่องจากธุรกิจของท่านอยู่ในธุรกิจกลุ่มพิเศษ คือเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

a. มีการกำหนดงบประมาณการโฆษณาต่อเดือนน้อยกว่าที่ควรเป็น จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน และผลลัพธ์จากการโฆษณาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง เพราะงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสร้างผู้ติดต่อหรือลูกค้าได้มากตามวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาของท่าน

b. สินค้าหรือบริการของท่านยังไม่เป็นที่รู้จัก ผลลัพธ์จากการโฆษณาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังโดยทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลตอบรับด้านยอดขายที่จะไม่เพิ่มขึ้นทันทีในช่วงเริ่มต้นของการทำโฆษณา

• ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โฆษณาบน Instagram Ads เพื่อให้ได้รับผลด้านการรับรู้และชื่อเสียง ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในวงกว้างให้มากขึ้นก่อน หลังจากนั้น อาจจะต้องใช้เวลานาน 6-12 เดือน สมาชิกจึงจะเริ่มเห็นผลตอบรับด้านยอดขายจากการทำโฆษณาในภายหลัง

 

9. การชำระค่าโฆษณา

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับชำระค่าโฆษณา ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งเตือนสมาชิก เมื่อค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณาของสมาชิกใกล้หมดลง เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าก่อนที่เงินค่าโฆษณาที่ชำระแล้วจะหมดไป อันเป็นผลให้ระบบจะทำการระงับการทำโฆษณาโดยอัตโนมัติทั้งนี้ สมาชิกจะต้องชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนที่เงินในบัญชีการใช้บริการโฆษณาจะหมดไป อันเป็นผลให้ระบบจะทำการระงับการทำโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะชำระค่าโฆษณาด้วยเช็คสั่งจ่าย กรุณานำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทโดยการนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารจะต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันกำหนดให้ชำระค่าโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้บริการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเช็คจากสมาชิก

• บริษัทจะดูแลโฆษณาของสมาชิกตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และ วงเงินค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณายังคงเหลืออยู่ หากสิ้นสุดอายุการใช้บริการ หรือ วงเงินค่าโฆษณาหมดลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บริการและดำเนินการทำโฆษณาต่อให้แก่สมาชิก

• ในกรณีที่ระยะเวลาการใช้บริการเหลือน้อยกว่า 1 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกให้สมาชิกชำระค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณาให้เพียงพอจนกว่าหมดอายุการใช้บริการเท่านั้น

 

10. การต่ออายุบริการ

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งเตือนสมาชิกก่อนหมดอายุการใช้บริการล่วงหน้า 14 วันทำการ เพื่อให้สมาชิกสามารถทำการต่ออายุการใช้บริการได้ทันท่วงที

 

11. การสิ้นสุดการใช้บริการ

• หากสมาชิกไม่ได้ชำระเงินต่ออายุบริการ บริษัทจะถือว่าการใช้บริการของสมาชิกได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้

• หากสมาชิกมีความประสงค์จะหยุดการใช้บริการก่อนหมดอายุการใช้บริการตามแพ็กเกจ สมาชิกสามารถแจ้งให้บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน โดยบริษัท จะทำการคืนเงินเฉพาะค่าโฆษณาส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ (ไม่รวมค่าบริการที่ยังไม่ได้ใช้) ให้กับสมาชิกทั้งหมดภายใน 30 วันนับจากวันที่หยุดการให้บริการ

• หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดการให้บริการแก่สมาชิก บริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 30 วัน โดยบริษัท จะคืนเงินทั้งค่าโฆษณา และ ค่าบริการที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับสมาชิกทั้งหมดภายใน 30 วันนับจากวันที่หยุดการให้บริการ

 

สำหรับ เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน) สามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ