เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ  ขอให้คำยืนยันต่อบริษัทว่า สมาชิกได้ศึกษา รับทราบ เข้าใจ และ ยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณา (Advertising Policies) ของ Google Ads (รวมถึง ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงอยู่ใน Google Terms of Service หรือ ที่อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับ เนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาไม่เหมาะสม การปฏิบัติต้องห้าม การสื่อสารเข้าใจผิด เนื้อหาที่จำกัด เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลิขสิทธิ์ การพนันและเกม การดูแลสุขอนามัยและยา เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง บริการทางการเงิน ข้อกำหนดกฎหมาย ธุรกิจที่ถูกจำกัด เป็นต้น) และ สมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกในกรณีที่บริษัทพบว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

1. รูปแบบการให้บริการ

• บริษัทจะให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการของสมาชิกผ่านทาง Google Ads 1 บัญชีต่อ 1 เว็บไซต์เท่านั้น โดยโฆษณาสินค้าและบริการของสมาชิกจะขึ้นแสดงในพื้นที่โฆษณาของ Google ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดย Google เช่น พื้นที่โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (Google Display Network) พื้นที่โฆษณาบน YouTube เป็นต้น

• บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการดูแลและให้บริการแก่สมาชิก และติดต่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม โดยการติดต่อจะทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลเท่านั้น อย่างไรก็ตามสมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการได้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

• หากสมาชิกประสงค์จะติดต่อบริษัทนอกเวลาทำการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการติดต่อกลับหาสมาชิกในวันทำการถัดไป

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มอบหมายให้ดูแลและให้บริการสมาชิกตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากสมาชิกล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ

 

2. ระยะเวลาการใช้บริการ

• ระยะเวลาการใช้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

 

3. การเริ่มต้นการใช้บริการ

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกให้แก่สมาชิกภายใน 5 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ส่งข้อมูลความต้องการในการโฆษณาที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะส่งโครงสร้างโฆษณาให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยันก่อนขึ้น โฆษณาสินค้าและบริการในครั้งแรก ในกรณีที่มีการใช้เวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการสอบถามความต้องการในการโฆษณาของสมาชิกในรายละเอียด และในการปรับแก้ไขโครงสร้างโฆษณาระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกับสมาชิก หรือ ใช้เวลาเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากกรณีอื่นใด สมาชิกยอมรับว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถขึ้นโฆษณาสินค้าและบริการครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหาย หรือ สูญเสียใดๆ อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการให้บริการดังกล่าว

• วันเริ่มต้นนับอายุบริการ นับจากวันที่โฆษณาขึ้นแสดงครั้งแรกในพื้นที่โฆษณาของ Google หรือ 30 วันหลังจากการชำระเงินค่าบริการ แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโฆษณา

• สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงสร้างโฆษณา หรือ เนื้อหาโฆษณา หรือ วงเงินโฆษณา หรือ กลุ่มเป้าหมายได้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล ในวันและเวลาทำการของบริษัทได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

• การปรับเปลี่ยนโฆษณาจะมีขึ้นใน 2 กรณีคือ กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญปรับเปลี่ยนโฆษณาด้วยตนเองเนื่องจากการวิเคราะห์ผลของการโฆษณาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และ พิจารณาความเป็นไปได้ของการโฆษณาในอนาคตแล้ว เห็นสมควรปรับเปลี่ยนโฆษณาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และ กรณีที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนโฆษณา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความคิดเห็นแก่สมาชิกเพื่อนำสู่ข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนโฆษณา โดยปกติระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนโฆษณาจะขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการรอดูผลที่เกิดขึ้นของ การโฆษณาเดิมวันเวลาที่สมาชิกได้แจ้งปรับเปลี่ยนโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ความพยายามที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมให้กับสมาชิก

 

5. การรายงานผลการทำโฆษณา

• เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จะจัดส่งรายงานผลการทำโฆษณาให้แก่สมาชิกทางอีเมล เป็นรายสัปดาห์ และ รายเดือน ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะรับรายงานผลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยรูปแบบรายงานผลการทำโฆษณาที่จัดส่งให้นั้น บริษัทจะยึดตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Google เป็นสำคัญ นอกจากนั้น สมาชิกยังสามารถเข้าดูรายงานผลการทำโฆษณาได้โดยตรงผ่านช่องทาง Mobile Application ซึ่งสมาชิกสามารถแจ้งความต้องการที่จะใช้บริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และ ทำการ Download โปรแกรมเพื่อนำมาใช้ได้ด้วยตนเอง

 

6. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาโฆษณา

• ข้อมูล เนื้อหาและภาพต่างๆ ที่สมาชิกนำมาให้ใช้ในเนื้อหาโฆษณานั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับบุคคลอื่น

 

7. ความสำเร็จของการทำโฆษณา

• ความสำเร็จของการทำโฆษณา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ความน่าสนใจของเนื้อหาโฆษณา การเลือกกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา เป็นต้น

• แม้ว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการทำโฆษณาได้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามให้บริการอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามมาตรฐานการบริหารโฆษณาที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร Google Ads Certified Professional

• เนื่องจากธุรกิจของท่านอยู่ในธุรกิจกลุ่มพิเศษ คือเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

a. มีการกำหนดงบประมาณการโฆษณาต่อเดือนน้อยกว่าที่ควรเป็น จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน และผลลัพธ์จากการโฆษณาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง เพราะงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสร้างผู้ติดต่อหรือลูกค้าได้มากตามวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาของท่าน

b. สินค้าหรือบริการของท่านยังไม่เป็นที่รู้จัก ผลลัพธ์จากการโฆษณาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังโดยทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลตอบรับด้านยอดขายที่จะไม่เพิ่มขึ้นทันทีในช่วงเริ่มต้นของการทำโฆษณา

• ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โฆษณาบน Google Ads เพื่อให้ได้รับผลด้านการรับรู้และชื่อเสียง ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในวงกว้างให้มากขึ้นก่อน หลังจากนั้น อาจจะต้องใช้เวลานาน 6-12 เดือน สมาชิกจึงจะเริ่มเห็นผลตอบรับด้านยอดขายจากการทำโฆษณาในภายหลัง

 

8. การชำระค่าโฆษณา

• วิธีการชำระค่าโฆษณาแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

(1) การชำระค่าโฆษณาก่อนการใช้บริการโฆษณา (Prepaid) โดยการฝากเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหรือการแจ้งตัดยอดเงินค่าโฆษณาจากบัตรเครดิตของสมาชิกที่ผูกไว้กับบัญชีการใช้บริการโฆษณา

(2) การชำระค่าโฆษณาหลังการใช้บริการโฆษณา (Postpaid) โดยการผูกบัตรเครดิตของสมาชิกเข้ากับบัญชีการใช้บริการโฆษณาและให้ระบบของ Google ตัดยอดเงินค่าโฆษณาจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีการใช้บริการโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับชำระค่าโฆษณาผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

• สำหรับรูปแบบการชำระค่าโฆษณาก่อนการใช้บริการโฆษณา (Prepaid) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งเตือนสมาชิก เมื่อค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณาของสมาชิกใกล้หมดลง เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าก่อนที่เงินในบัญชีการใช้บริการโฆษณาจะหมดอันเป็นผลให้ระบบจะทำการระงับการทำโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• สมาชิกจะต้องชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนที่เงินในบัญชีการใช้บริการโฆษณาจะหมดไป อันเป็นผลให้ระบบระงับการทำโฆษณาโดยอัตโนมัติ

• ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะชำระค่าโฆษณาด้วยเช็คสั่งจ่าย กรุณานำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท โดยการนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารจะต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันกำหนดให้ชำระค่าโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้บริการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเช็คจากสมาชิก

• บริษัทจะดูแลโฆษณาของสมาชิกตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และ วงเงินค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณายังคงเหลืออยู่ หากสิ้นสุดอายุการใช้บริการ หรือ วงเงินค่าโฆษณาหมดลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บริการและดำเนินการทำโฆษณาต่อให้แก่สมาชิก

• ในกรณีที่ระยะเวลาการใช้บริการเหลือน้อยกว่า 1 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกให้สมาชิกชำระค่าโฆษณาในบัญชีการใช้บริการโฆษณาให้เพียงพอจนกว่าหมดอายุการใช้บริการเท่านั้น

 

9. การสิ้นสุดการใช้บริการ

• หากสมาชิกไม่ได้ชำระเงินต่ออายุบริการ บริษัทจะถือว่าการใช้บริการของสมาชิกได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้บริการ

10. การใช้ค่าโฆษณา (ค่าคลิก)  


•  ค่าบริการนี้ สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการโฆษณา Google Ads กับบริษัท และมีการใช้ค่าโฆษณา (ค่าคลิก) ไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน หากใช้ค่าโฆษณามากกว่า 100,000 บาท/เดือน การคิดค่าบริการจะคิดเป็นอัตราร้อยละของค่าโฆษณา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป   

 

สำหรับ เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน) สามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ