สัญญาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design

บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design เป็นบริการพิเศษที่ช่วยออกแบบเว็บไซต์ โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังความต้องการ ข้อมูลเนื้อหา และรูปภาพจากลูกค้า มาใช้ในการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

ลูกค้าได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ตามที่ระบุอยู่ที่ https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และ ข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ (ข้อมูลประกอบในลักษณะที่เป็น Text File, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่นๆ ที่สามารถทำสำเนาออกมาใช้งานได้) และส่งให้บริษัท เพื่อนำไปใช้ออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลเป็นของแต่ละหน้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ลูกค้าจะส่งข้อมูลและภาพประกอบต่างๆทั้งหมดให้แก่บริษัทภายใน 30 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่า 30 วันทำการ บริษัทขอไม่รับผิดชอบต่อการทำงานไม่เสร็จทันตามกำหนด 75 วันทำการหลังจากเซ็นสัญญาบริการ

2. บริษัทจะเริ่มดำเนินการออกแบบเว็บไซต์เมื่อลูกค้าได้จัดส่งข้อมูล ภาพและเนื้อหาต่างๆให้ทีมงาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3. บริษัทจะออกแบบหน้าเว็บบนระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของบริษัท จำนวน 5 หน้า ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าแรก และหน้าอื่นๆ อีก 4 หน้า เช่น หน้าติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา เป็นต้น โดยบริษัทจะออกแบบภาพแบนเนอร์ ไม่เกิน 30 ภาพแบนเนอร์ ต่อการออกแบบทั้ง 5 หน้า (ภาพแบนเนอร์ หมายถึง ชิ้นงานที่เป็นภาพกราฟฟิค ที่เกิดจากการนำภาพที่ลูกค้าส่งให้ หรือภาพที่ใช้จาก คลังรูปภาพของบริษัท มาออกแบบตกแต่งให้สวยงาม โดยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop) ตัวอย่างเช่น หน้าแรก บริษัทอาจนำภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งให้มาออกแบบพร้อมใส่ตัวอักษรเป็นภาพแบนเนอร์ประกอบในจุดต่างๆ ของหน้าแรกไปทั้งหมด 8 ภาพแบนเนอร์ ดังนั้นหน้าอื่นๆที่เหลืออีก 4 หน้าจะเหลือโควตาออกแบบภาพแบนเนอร์อีก 22 ภาพแบนเนอร์

4. การออกแบบหน้าแรก บริษัทจะทำการออกแบบภาพจำลองหน้าแรก (Mock up) ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

5. การออกแบบ 4 หน้าที่เหลือ บริษัทจะทำการออกแบบทั้ง 4 หน้า ให้ลูกค้าพิจารณา โดยลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

6. ในช่วงเวลาการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ Smart Design บริษัทขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ ในเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะได้ทำการลงชื่อในเอกสารการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7. ในกรณีลูกค้าได้ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนี้ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทกู้ข้อมูล หรือ ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระยะเวลาที่บริษัทใช้ในการดำเนินงาน

8. ในกรณีลูกค้าได้ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานแล้ว บริษัทฯจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ หากลูกค้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนี้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเปลี่ยนแปลง สูญหายของข้อมูล  กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯทำการกู้ข้อมูล หรือ ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระยะเวลาที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินงาน

9. กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ หรือลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูล หรือให้ความเห็นการปรับแก้การออกแบบภายในระยะเวลา 75 วันทำการของการให้บริการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 75 วันทำการ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ

Timeline ในการรับบริการ Smart Design
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ทำสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design ลูกค้าชำระเงินพร้อมลงนามในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design
1-30 ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาและภาพสินค้าและส่งให้ทีมงานภายใน 30 วันทำการหลังจากลงชื่อในสัญญาเข้ารับบริการ Smart Design

กรณีลูกค้าส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่า 30 วันทำการ ลูกค้าจะไม่ได้รับ Cash back

31-74 บริษัทจะเริ่มดำเนินการออกแบบ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ครบทั้งหมด กรณีลูกค้าลงชื่อปิดงาน ภายใน 75 วันทำการ รับเงินคืน 3,000 บาท (Cash Back)
75 ปิดงาน กรณีบริษัทฯไม่สามารถทำงานจนส่งมอบงานได้ภายในกำหนด 75 วันทำการ โดยบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขการให้บริการ จะถือเป็นการปิดงานโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด 75 วันทำการนับจากวันเซ็นสัญญา