เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป (Website Service)

 

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ตามที่ระบุไว้ที่ URL https://terms.readyplanet.com/15856245/general-terms-and-conditions และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อไปนี้

 

1. บริการ

   1.1 เว็บไซต์สำเร็จรูป (Website Service) เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทได้ทำการออกแบบพัฒนา Template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ (รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์) เพื่อให้สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการประเภทนี้ สามารถใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สมาชิกได้ให้บริษัทออกแบบให้ได้ร่วมกันกับบริษัท โดยสมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหา ผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของ www.readyplanet.com

 

   1.2 บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิใดๆ ตามกฎหมายใน Template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ (รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์) ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง พัฒนาต่อ และ/หรือ นำไปใช้ (ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

   1.3 เนื่องจาก Template โปรแกรม และ ระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ (รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์) เป็นงานที่ได้รับการ สร้างสรรค์ และ พัฒนา อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของบริษัทบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงให้ปรากฏข้อความ “Readyplanet Engine” บริเวณมุมบนด้านขวา และ ข้อความ “powered by Readyplanet“ บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการในเรื่องนี้เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก ให้สมาชิกติดต่อแจ้งความประสงค์แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว

 

   1.4 บริษัทไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้ง ไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บไซต์ต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก จะดำเนินการได้เฉพาะโดยการใช้บราวเซอร์ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งรูป และ ข้อความขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก ตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบการจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกเท่านั้น

 

   1.5 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมในการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือ จัดทำเว็บไซต์แบบ Tailor Made ให้แก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากการจัดทำเว็บไซต์ในลักษณะเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก หากสมาชิกมีความคิดเห็น หรือ คำแนะนำใดๆ ในเรื่องนี้ บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของสมาชิกทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

 

   1.6 ในกรณีที่บริษัทจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทจะพัฒนาโปรแกรมอยู่ในระบบมาตรฐานของ www.readyplanet.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมที่ได้จัดทำ และ พัฒนาขึ้นมานั้นมาให้บริการแก่สมาชิกท่านอื่นๆ ด้วย และ โปรแกรมที่ได้จัดทำและพัฒนาดังกล่าวให้ถือเป็นสิทธิ์ และ ทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากสมาชิกยุติการใช้บริการของ www.readyplanet.com แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้อีกต่อไป

 

   1.7 สมาชิกจะต้องชำระค่าจดโดเมนเนม และ ค่าใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกเป็นรายปี (รวมถึง ค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

 

   1.8 สมาชิกรับทราบว่า บริษัทมีการให้บริการออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยระบบ CoolStart ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกแต่ละราย ภายใต้โปรแกรมเว็บสำเร็จรูปของ www.readyplanet.com ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปกับสมาชิกรายอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้โดยการออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปให้มีความแตกต่างกันตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

 

   1.9 ระยะเวลาที่บริษัทจะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยระบบ CoolStart ให้แก่สมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากสมาชิกครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปเท่านั้น

 

2. โดเมนเนม

   2.1 สมาชิกรับทราบว่าโดเมนเนม หรือ เว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก สมาชิกต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วจึงทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์สำเร็จรูปเดิมของสมาชิก โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเท่านั้น

 

   2.2 สมาชิกรับทราบ เข้าใจ ตกลง และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศทุกรายที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเข้าถึง และ ทำการศึกษา รายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมดังกล่าวได้ที่ http://www.enom.com/terms 

 

3. การต่ออายุและยกเลิกบริการ

   3.1 สมาชิกมีหน้าที่ต่ออายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกเองซึ่งสมาชิกสามารถที่จะทราบวันที่หมดอายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก ได้โดยการ Log In เข้าไปตรวจสอบในระบบจัดการของเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก และ แจ้งความประสงค์ในการต่ออายุดังกล่าวมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการแจ้งเตือนสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุทางอีเมล และ/หรือ โทรศัพท์ สมาชิกยังคงต้องรับผิดชอบการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกเองไม่ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัทหรือไม่ก็ตาม

 

   3.2 ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกได้หมดอายุไปแล้ว บริษัทยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการดังกล่าวอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจจะรับรองผลสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเองทั้งสิ้น

 

   3.3 เมื่อสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกและระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และสมาชิกยังรับทราบ และ ยอมรับว่าบริษัทจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัท สมาชิกจึงมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่บริษัทได้ทำการลบไปแล้ว

 

4. ระบบ

   4.1 สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อที่สมาชิกยังจะสามารถนำต้นฉบับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้มาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก

 

   4.2 บริษัทได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล (Backup) ของข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก บริษัทอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ระบบการสำรองข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นแม้ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

   4.3 เนื่องจากระบบอีเมลปัจจุบันเป็นระบบที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมอีเมลเช่น Outlook เพื่อดึงข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทแนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมอีเมลดังกล่าวดึงข้อมูลจาก Mail Server มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอ สมาชิกทราบว่า บริษัทไม่ได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูลของข้อมูลอีเมลของสมาชิก และ บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูลอีเมลที่จัดเก็บที่ Mail Server และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ