สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ ดังต่อไปนี้  “ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการ” และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อไปนี้

เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับสมาชิก Alibaba Gold Supplier

สมาชิกขอให้คำยืนยันต่อบริษัทว่า สมาชิกได้ศึกษา รับทราบ เข้าใจ และ ยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการใช้บริการของ Alibaba Gold Supplier (รวมถึง ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้แสดงอยู่ใน Alibaba.com Terms of Use หรือที่อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Product Listing Policy) เนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาไม่เหมาะสม การปฏิบัติต้องห้าม การสื่อสารเข้าใจผิด เนื้อหาที่จำกัด เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลิขสิทธิ์ การพนันและเกม การดูแลสุขอนามัยและยา เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง บริการทางการเงิน ข้อกำหนดกฎหมาย ธุรกิจที่ถูกจำกัด เป็นต้น และสมาชิกยินยอมให้บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกในกรณีที่บริษัทพบว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

1. เกี่ยวกับการให้บริการ

1.1 ในการเลือกใช้บริการสมาชิก Alibaba Gold Supplier แบบสมัครสมาชิกรายปี สมาชิกจะต้องตกลงที่จะใช้บริการตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 
1.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มการให้บริการภายหลังจากที่สมาชิกได้ชำระค่าบริการตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

1.3 เมื่อสมาชิกได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนของสมาชิก ซึ่งขั้นตอนนี้จะดำเนินการโดยบริษัทตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Alibaba.com โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน สมาชิกจะต้องจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการยืนยันตัวตนของสมาชิกดังนี้

 • สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์

 • สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ในนามบริษัท หรือกรรมการที่มีชื่อในใบจดทะเบียนบริษัท (ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา)

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

 • ในกรณีที่ ผู้สมัครเข้าใช้งานไม่มีชื่อเป็นกรรมการในใบจดทะเบียนบริษัท ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบที่ Alibaba.com กำหนดไว้

 • ในกรณีที่ ไม่มีใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ให้จัดทำหนังสือรับรองของโนตารี (Notary Letter) ตามแบบที่ Alibaba.com กำหนดไว้
   
 • ในกรณีที่ สมาชิกไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากบริษัทตัวแทนสมาชิกต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเอง

1.4 เมื่อสมาชิกได้ผ่านการยืนยันตัวตนจากบริษัทตัวแทนแล้ว สมาชิกจะได้รับการอัพเกรดเป็นให้เป็นสมาชิกแบบ Gold Supplier   

1.5 สมาชิกจะสามารถใช้สิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้งาน Alibaba.com เช่น การ Sign in เว็บไซต์ Alibaba.com การตกแต่งหน้า premium website ของตนเอง การจัดหมวดหมู่สินค้า การอัพโหลดสินค้า และการเลือกใช้คำค้น (hot keyword) ให้เหมาะสม และครบถ้วน เพื่อให้สินค้าของบริษัทถูกค้นพบได้โดยง่ายจากผู้ที่มีความต้องการซื้อสินค้าเมื่อได้รับการอัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ Gold Supplier เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งการเข้าอบรมดังกล่าว สมาชิกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1.6 สมาชิกที่เป็นสมาชิกแบบ Gold Supplier จะได้รับการบริการดังต่อไปนี้

 • หากสมาชิกติดปัญหาในการใช้งานต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Alibaba.com สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

 • สมาชิกจะสามารถติดต่อเพื่อติดตามผลการใช้งานต่าง ๆ ของสมาชิกบนเว็บไซต์ Alibaba.com ได้ในทุก ๆ เดือน (Monthly Customer Care)

 • สมาชิกสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการใช้งานงานต่าง ๆ ของสมาชิกบนเว็บไซต์ Alibaba.com ให้ประสบความสำเร็จได้
1.7 สมาชิกรับทราบและเข้าใจดีว่า บริษัทไม่สามารถให้การรับรองผลลัพธ์ หรือยอดขายที่จะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ Alibaba.com ได้
 
1.8 สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในสัญญา และเงื่อนไขการใช้บริการ Alibaba Gold Supplier Membership ดีแล้ว และสมาชิกได้ตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะ รวมถึงข้อจำกัดใด ๆ ของการให้บริการที่มีอยู่ และยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ รวมถึง ข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นได้ในอนาคต
 
1.9 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ หรือสินค้าหลักของสมาชิกจะไม่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกบน Alibaba.com ยกเว้น การลงสินค้าที่ผิดต่อนโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Product Listing Policy) ตามที่ Alibaba.com ได้แจ้งหรือ กำหนดไว้

 

2. ระยะเวลาการให้บริการ

ระยะเวลาการให้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกไว้

 

3. การรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูล

ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่สมาชิกได้นำมาลงไว้ใน Alibaba.com นั้น จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่าง ๆ รวมถึง การใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับบุคคลใด ๆ

 

4. การต่ออายุและการยกเลิกการใช้บริการ

4.1 บริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้าให้สมาชิกทราบว่าแพ็กเกจที่สมาชิกเลือกใช้อยู่กำลังจะหมดอายุการใช้บริการทางอีเมลและโทรศัพท์ หากสมาชิกประสงค์ที่จะต่ออายุการใช้บริการ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนครบกำหนดอายุการใช้บริการ

4.2 ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ต่ออายุการใช้บริการ บริษัทจะเก็บปีสะสม ข้อมูลสมาชิก และสินค้าไว้ให้อีก 1 ปี อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกต่ออายุการใช้บริการเกินกว่าระยะเวลา 1 ปีหลังจากหมดอายุของแพ็กเกจ จำนวนปีของสมาชิกจะเริ่มต้นนับใหม่อีกครั้ง รวมถึงสมาชิกต้องกรอกข้อมูลของสมาชิกและข้อมูลสินค้าใหม่อีกครั้ง

4.3 หากสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการในระหว่างปีบริการ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินต่าง ๆ คืนให้แก่สมาชิก ยกเว้นในกรณีที่บริษัทที่มาสมัครเป็นสมาชิก Gold Supplier หรือสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดาและมาสมัครเป็นสมาชิก Gold Supplier ได้ยุติการประกอบกิจการ โดยต้องนำส่งเอกสารการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท จากกรมทะเบียนการค้า, กระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร เท่านั้น

 

5. ความสำเร็จของการทำโฆษณา

5.1 ความสำเร็จของการทำโฆษณา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จุดเด่นและจุดขายของสินค้าหรือบริการของสมาชิก การตั้งราคา สภาวะการแข่งขันในช่วงเวลานั้น ความน่าสนใจของเนื้อหาโฆษณา รวมถึง การเข้าใช้งานของสมสมาชิก เป็นต้น
 
5.2 แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของการทำโฆษณาได้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามให้บริการอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามมาตรฐาน การบริหารโฆษณาที่ได้รับการอบรมจาก Alibaba ตามหลักสูตร [2-STAR TEST] ซึ่งเป็นการอบรมจาก Alibaba สำนักงานใหญ่ โดยหลักสูตรนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการสอนและการทดสอบความรู้เรื่องเว็บไซต์ Alibaba.com เช่นการใช้งานฟังก์ชันบนเว็บไซต์ Alibaba.com

 

6. การสิ้นสุดการใช้บริการ

หากสมาชิกไม่ได้ชำระเงินต่ออายุบริการ บริษัทจะถือว่าการใช้บริการของสมาชิกได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการตามแพ็กเกจที่สมาชิกได้เลือกใช้

 

7. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่ได้ โทรศัพท์: 02-016-6955 หรือ email: alibabasales@readyplanet.com