สารบัญเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ
(General Terms and Conditions)ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ
(Specific Terms and Conditions)

 

ก. เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป Website Service

 เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป Website Service


ข. เงื่อนไขการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ CoolStart

เงื่อนไขการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ CoolStart


ค. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google AdWords

ค-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google AdWords (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 ค-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Google AdWords (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)


ง. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads

ง-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 ง-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)


จ. เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads

จ-1 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มมาตรฐาน)

 จ-2 เงื่อนไขการใช้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Instagram Ads (แบบธุรกิจกลุ่มพิเศษ)

ฉ. เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy SME App

เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy SME App


ช. เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy Enterprise App

เงื่อนไขการใช้บริการโมบายล์แอพ Shappy Enterprise App


ซ. เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร (Enterprise Unit)

เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร (Enterprise Unit)


ฌ. เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับสมาชิก Alibaba Gold Supplier

เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับสมาชิก Alibaba Gold Supplier


ญ. เงื่อนไขการใช้บริการ VelaConnect

เงื่อนไขการใช้บริการ VelaConnect


ฎ. เงื่อนไขการใช้บริการ LINE@

เงื่อนไขการใช้บริการ LINE@


ฏ. เงื่อนไขการใช้บริการ G Suite

เงื่อนไขการใช้บริการ G Suite